अनुसूची–७०

अनुसूची–७०

 

स्वीकृत लागत अनुमान र स्पेसिफिकेशन बमोजिम काम भएको छ भनी प्रमाणित गर्ने
‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
प्राविधिक हिसाब जा“च गर्ने प्रमाणित गर्ने
द्रष्टव्यः
(१) उपभोक्ता समितिले व्यहोर्ने महलमा उक्त समितिबाट व्यहोरिने जनश्रमदान, जिन्सी वा नगदको परिमाण र दर उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(२) हिसाब जा“च गर्ने लेखाको कर्मचारी भए निजबाट र सो नभएमा सचिवले रकम र दरको अड्ढगणितीय हिसाब गरी दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।
(३) ठेक्काबाट गराएको कामको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन गर्दा महल ३, ५, ७ भर्नु पर्दैन ।