अनुसूची–७३

अनुसूची–७३

अनुसूची–७३

तयार गर्ने जा“च गर्ने स्वीकृत गर्ने
द्रष्टव्य ः

१. प्रत्येक स्थानीय निकायले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैंतीस दिन भित्र तयार गरी सञ्चालन गरेका नया“, क्रमागत र मर्मत आयोजनाहरुको प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ ।

२. गाउ“ विकास समिति र नगरपालिकाले जिल्ला विकास समितिमा, जिल्ला विकास समितिले प्राप्त विवरणहरु एकीकृत गरी सम्बन्धित क्षेत्रीय निर्देशनालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्याड्ढन शाखा र आर्थिक प्रशासन शाखामा पठाउनु पर्नेछ ।