अनुसूची–७५

अनुसूची–७५

अनुसूची–७५

द्रष्टव्य ः (१) प्रत्येक बजेट उपशीर्षकको अन्तिम लेखा परीक्षणको बेरुजु यो ढा“चामा सार्नु पर्दछ ।
(२) बेरुजु यस खातामा चढाई जोड जम्मा प्रत्येक बजेट उपशीर्षक र पाना नं. जोड जम्मा गरी राख्नु पर्नेछ ।