अनुसूची–७६

अनुसूची–७६

अनुसूची–७६
(नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कफ), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कत्र),
नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कश) र नियम २०७ को उपनियम (४) स“ग
सम्बन्धित)

………….. कार्यालय

असुल गर्ने रकमको विवरण

(क) कर्मचारीको सन्दर्भमाः–
१. नाम, थर, वतनः–
२. कार्यालय र दर्जाः–

(ख) गैर सरकारी व्यक्ति वा पदाधिकारीको सन्दर्भमाः–
१. निजको तिनपुस्ते नाम, थर, वतनः–
२. निजले जिम्मा लिएको कामः–

(ग) असुल गर्नु पर्ने रकमः–
(घ) जिम्मा लिएको कामः–
(ङ) असुल गर्नु पर्ने कारणः–
(च) पेश्की लिएको रकमः–
(छ) पेश्की दिने अधिकारीको नाम, दर्जा र कार्यालयः–
(ज) जेथा वा धनजमानी दिएको भए त्यसको विवरण र जमानी पत्रः–
(झ) जेथा वा धनजमानी लिने अधिकृतको नाम, दर्जा र कार्यालयः–
(ञ) जेथा वा धनजमानी रोक्का गरेको भए त्यसको विवरणः–