अनुसूची–७७

अनुसूची–७७

अनुसूची–७७

(नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कब), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कज्ञ)

र नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कह) स“ग सम्बन्धित) ………….. कार्यालय

बरबुझारथको प्रमाणपत्र

यस गाउ“ विकास समिति÷नगरपालिका÷जिल्ला विकास समितिका ………………. पदका श्री ……………………………………..को जिम्मा रहेको नगदी, जिन्सी, कागजपत्र र अरु सम्पत्ति आÇनो हालवाला तोकिएको कर्मचारी÷पदाधिकारीलाई बुझाइसक्नु भएको व्यहोरा
प्रमाणित गरिन्छ ।

 

भण्डार प्रमुख आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखसचिवको दस्तखत