अनुसूची–७८

अनुसूची–७८

अनुसूची–७८
(नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कभ), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (खक),

नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कक्ष) र नियम १६९ को उपनियम (५) स“ग सम्बन्धित)
कबुलियतको फाराम लिखितम………. को नाती ………… को …………. छोरा ………….. बस्ने वर्ष ……… को आगे तपसिल बमोजिमको शर्तमा तपसिल बमोजिम क्षेत्रमा जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिको रकम ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने गरी यस जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिबाट आमन्त्रित गरिएको मिति ………… सूचना नं. ……….. अनुसार तपाई समेतले दिनु भएको बोलपत्र÷बढाबढको व्यहोरा पेश हु“दा आर्थिक वर्ष…………….. को रु. ………… मा ठेक्का दिने गरी तपाईसंग ठेक्का बन्दोवस्त गर्न मिति …………… मा यस जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिबाट निर्णय भएको हु“दा उपर्युक्त निर्णयानुसार तपसिलको शर्त बमोजिमका स्रोतबाट तपसिल बमोजिको क्षेत्रमा स्थानीय निकायको तर्फबाट आय संकलन गर्ने ठेक्काको कबुलियत गर्न मन्जूरी भै आउनु भएको हो होइन भनी आज मलाई यस यस ……….. स्थानीय निकायबाट सोधनी हु“दा मेरो चित्त वुझ्यो । यसमा तपसिलमा लेखिएको शर्त बमोजिम कामकाज गर्ने गरी कबुलियत गर्न मन्जूरी भै उपस्थित भएको छु । तपसिलमा लेखिए बमोजिमको शर्तमा कुनै घटी बढी नपारी कामकाज गरी तपसिलमा लेखिए बमोजिमको मिति भित्र जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिलाई ………… किस्ताको रकम÷एकमुष्ट रु. ………….. बुझाई मिति ……………. देखि मिति ………………… सम्म …………… आर्थिक वर्षको निमित्त ठेक्का चलाउने छु । पछि मैले कुनै कुरामा उजूर गर्ने छैन, गरे यसै कागजातबाट बदर गरिदिनु भनी मेरो मनोमानी खुसीराजीसंग रकम चलनको कबुलियत लेखी यस जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिमा चढाए“ ।

तपसिल

(१) तपसिलमा उल्लेख गरिए बमोजिमका क्षेत्र (एरिया) भित्र र शर्तको अधीनमा रही आर्थिक वर्ष …………. को रु. ………. आर्थिक वर्ष …… को रु. ………… आर्थिक वर्ष …………. को रु. ………. समेत गरी जम्मा रु…………. को ठेक्का रकम प्रति किस्ता रु. ………… का दरले जम्मा ……….. किस्तामा देहायको म्यादभित्र किस्ता ठेक बुझाउने गरी ………….. साल ………. गतेदेखि……………… साल तकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही …………… जिल्ला विकास समिति÷ नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिको आय संकलन गर्नेछु ।

(२) उक्त आय संकलन गर्नका निमित्त स्थानीय निकायको क्षेत्र भित्र व्यवसायिक उत्पादन वा निकासी भएको माल सामानहरुको स्थानीय निकायबाट यसैसाथ संलग्न सूचीका मालवस्तुमा सोही सूचीमा तोकिएको दरमा कर, सेवा शुल्क वा दस्तुरको रुपमा आय संकलन गरी …….जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिलाई किस्ता रकम बुझाउनेछु । यसरी आय संकलन गर्दा करदातालाई दिईने भरपाई रसिद यसै जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिबाट प्रमाणित गराई प्रयोग गर्नेछु ।

(३) सो आय संकलन गर्न …………जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिबाट निर्धारण भएको वस्तुमा तोकिदिएको दर बमोजिम बाहेक अन्य कुनै किसिमको कर सेवा शुल्क वा दै–दस्तुर इत्यादि लगाई लिइने छैन र यस स्थानीय निकायबाट प्रमाणित गरिए बाहेकका रसिदहरु प्रयोग गरी आय संकलन गरिने छैन । यदि कुनै त्यस्तो अनधिकृत रकम असूल उपर गरेको वा अनधिकृत रसिद प्रयोग गरेको स्थानीय निकायबाट अनुगमन हु“दा पाईएमा नियमानुसार कारवाही र सजाय मलाई मन्जुर छ ।

मैले यस रकम वापत बुझाउनु पर्ने देहायको पहिलो किस्ता पट्टा कबुलियत भएका दिन आजै बुझाउनु पर्ने रु……….. सूचनामा उल्लेख भएको स्थानीय निकायको बैंक खातामा जम्मा गरेको नगद बैंक भौचर यसैसाथ संलग्न गरेको छु ।

(४) अन्य किस्ताको हकमा तोकिएको मिति ………… भित्र यस ……………… जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷ गाउ“ विकास समितिमा बुझाउ“दै जानेछु ।

(५) यो आय संकलन ठेक्का कबुलियत गरी चलन पूर्जी लिनको लागि कुल ठेक अंक रु. ………… बराबरको नेपाल राष्ट्र बैकबाट मान्यता प्राप्त वाणिज्य बैंकको मिति ……….. सम्म म्याद रहेको परफरमेन्स वण्ड÷नगद जिल्ला विकास समिति÷ नगरपालिका ÷गाउ“ विकास समितिको ……….. बैंकमा रहेको खाता नं. …………… मा नगदै दाखिला गरेको बैंक भौचर संलग्न गरेको छु ।

(६) अन्य आवश्यक कुरा केही भएमा ……………….. किस्ताबन्दी ः …………. साल ………. गते देखि ……. साल ……….. सम्म ………. वर्ष ………….. महिनाको ……… जम्मा रु. ………….. साल ………. सम्म ……… वर्ष १ को रु. ……. पहिला किस्ता पट्टा कबुलियत भएको आजै …………… बुझाउनु पर्ने रु. ………….. दोस्रो किस्ता ……….. साल …….. गते ….. जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिमा बुझाउने रु. ……… तेस्रो किस्ता ………. साल ……… गते ………. जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिमा बुझाउने रु. ……….. ठेकेदार वा निजको वारेसस्थानीय निकायको सचिव वा निजको अख्तियार प्राप्त अधिकारी

दस्तखत ः                                              दस्तखत ः
नाम थर ः                                                नाम थर ः
ठेगाना ः                                                     पद ः
बाबुको नाम ः
बाजेको नाम ः

साक्षीको नाम, थर, ठेगाना र दस्तखत ः

१.
२.

इति सम्बत् ……………. साल…………………… गते रोज ………………….. शुभम् ।