अनुसूची–७९

अनुसूची–७९

अनुसूची–७९
(नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कम), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (खख),

नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कत्र) र नियम १६९ को उपनियम (५) स“ग सम्बन्धित)
……………………… कार्यालय
पट्टाको फाराम

………….. जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिबाट श्री ……………. को नाती ……………. श्री ………….. को छोरा ……………. बस्ने वर्ष ……….. को श्री ………….. ले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा …….. बमोजिम …………. स्रोतबाट तपसिल बमोजिमको क्षेत्रमा तपसिल बमोजिमको शर्तमा तपसिल बमोजिमको दरले आय रकम संकलन गर्न ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने गरी यस यस ……….. जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिबाट माग गरिए अनुसार तपाई समेतले दिनु भएको बोलपत्र वा बढाबढ वा ……. (अन्य व्यवस्था) को व्यहोरा पेश हु“दा आर्थिक वर्ष ……… को लागि रु………….. अक्षरेपि ……….. मा ठेक्का दिने गरी तपाईका साथ ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने मिति ……….. मा जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिबाट निर्णय भएको हु“दा उपर्युक्त निर्णयानुसार तपसिलको शर्त बमोजिम तपसिलमा लेखिएको आय संकलन गर्न मन्जूरी भै कबुलियत गरी दिनु भएको हु“दा तपाईको कबुलियत बमोजिम तपसिलमा लेखिएको शर्तमा कति घटी बढी नपारी तपसिलमा लेखिए बमोजिम तपसिलमा तोकिएका मिति
भित्र तोकिएको ठाउ“मा चाहिने ……………. किस्ताको रुपैया“ बुझाई मिति ………… देखि मिति ………. सम्मको निमित्त देहाय बमोजिमका स्रोतहरु बाट देहाय बमोजिमको दरमा आन्तरिक आय संकलन गर्ने कार्य गर्नु होला । तपाईले गरी दिनु भएको कबुलियत र यो पट्टाको बर्खिलाप कामकाज गरेको वा देहायमा उल्लेख भएको दरमा फरक पारी कर, सेवाशुल्क वा दस्तुर असूल गरेको वा स्थानीय निकायले कर, सेवाशुल्क वा दस्तुर असूल गरेको प्रमाण हु“दा हुदै दोहोरो हुने गरी कर, सेवाशुल्क वा दस्तुर असूल गरेको ठहरे तपाईस“ग भएको ठेक्का तोडी तपाईको नाम कालो सूचीमा राखिने र त्यसबाट यस जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिलाई हुन जाने नोक्सानीको सम्पूर्ण रकम तपाईले राखेको बैंक जमानत वा नगदै दाखिला गरेको रकमबाट असूल उपर गरिने छ । पछि तपाईको
कुनै कुरामा उजूर दाबी लाग्ने छैन भनी आजै यस ……….. जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिबाट ठेक्का चलनको पूर्जी गरी दिइएको छ ।

तपसिल

(१) तपसिलमा उल्लेख गरिए बमोजिमका क्षेत्र (एरिया) भित्र र शर्तको अधीनमा रही आर्थिक वर्ष …………. को रु. ………. आर्थिक वर्ष …… को रु. ………… आर्थिक वर्ष …………. को रु. ………. समेत गरी जम्मा रु…………. को ठेक्का रकम प्रति किस्ता रु. ………… का दरले जम्मा ……….. किस्तामा देहायको म्यादभित्र किस्ता ठेक बुझाउने गरी ………….. साल ………. गतेदेखि……………… साल सम्मलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही रकम चलन गर्ने ।

(२) उक्त आय संकलन गर्नका निमित्त जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिको क्षेत्र भित्र व्यवसायिक उत्पादन वा निकासी भएको माल सामानहरुको जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिबाट यसैसाथ संलग्न सूचीका मालवस्तुमा सोही सूचीमा तोकिएको दरमा कर, सेवा शुल्क वा दस्तुरको रुपमा आय संकलन गरी …………… स्थानीय निकायलाई किस्ता रकम बुझाउने छु । यसरी आय संकलन गर्दा करदातालाई दिईने भरपाई रसिद यसै जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिबाट प्रमाणित गराई प्रयोग गर्ने ।

(३) सो आय संकलन गर्न यस जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिबाट निर्धारण भएको वस्तुमा तोकिएको दर बमोजिम बाहेक अन्य कुनै किसिमको कर सेवा शुल्क वा दै–दस्तुर इत्यादि लगाई लिइने छैन र जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिबाट प्रमाणित गरिए बाहेकका रसिदहरु प्रयोग गरी आय संकलन गरिने छैन । यदि कुनै त्यस्तो अनधिकृत रकम असूल उपर गरेको वा अनधिकृत रसिद प्रयोग गरेको कुरा यस जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिबाट अनुगमन हु“दा पाईएमा नियमानुसार कारवाही र सजाय गरिनेछ ।

(४) अन्य किस्ताको हकमा दोस्रो किस्ता रु. ……….. मिति ………. भित्र र तेस्रो किस्ता रु………….. मिति………….. भित्र यस …………… जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(५) यसमा निमयानुसार लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तपाईकै तर्फबाट आन्तरिक राजश्व कार्यलयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(६) यसमा नियमानुसार लाग्ने आयकर तपाईकै तर्फबाट नियमानुसार आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(७) अन्य आवश्यक कुरा केही भएमा …………………

किस्ताबन्दी ः

…………. साल ………. गते देखि ……. साल ………. सम्म ……….. वर्ष ………….. महिनाको ……… जम्मा रु. ………… साल ………… सम्म ……… वर्ष १ को रु. ……. पहिला किस्ता पट्टा कबुलियत भएको आजै …………… बुझाउनु पर्ने रु. ………….. दोस्रो किस्ता ………. साल ……….. गते …….. जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिमा बुझाउने रु. ………… तेस्रो किस्ता ………… साल ……….. गते ………. जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिमा बुझाउने रु. …………

इति सम्बत् ……………… साल ………………….. गते रोज ……………… शुभम् ।