१६.  नियम बनाउने अधिकार

१६.  नियम बनाउने अधिकार

१६.  नियम बनाउने अधिकारः

९१० यस आदेशको कार्यान्वयनको लागि समितिले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
९२० उपदफा ९१० बमोजिम बनाइएको नियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।