अनुसूची–८२

अनुसूची–८२

अनुसूची–८२
(नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कय), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (खघ), नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कज्ञ) र नियम ७३ स“ग सम्बन्धित)

मालसामान वा अन्य सेवाको खरीद सम्झौता मालसामान वा अन्य सेवा खरीद गर्दा देहाय बमोजिमको सम्झौता मध्ये कुनै एक सम्झौता गरी खरीद गर्न सकिनेछ ः–

(१) खास मालसामान वा अन्य सेवा आपूर्ति सम्झौताः कुनै खास कामको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, उपकरण, फर्मास्युटिकल्स, औषधि, औजार वा अन्य यस्तै विशेष प्रकृतिका मालसामान खरीद गर्नको लागि खास मालसामान वा अन्य सेवा आपूर्ति सम्झौता गर्न सकिनेछ ।

(२) संरचनात्मक वा एकाई दर सम्झौताः खरीद सम्झौतामा उल्लिखित मालसामान वा अन्य सेवा सार्वजनिक निकायले माग गरेको समयमा खरीद सम्झौतामा उल्लिखित दर र शर्त बमोजिम एक वा एक भन्दा बढी आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि संरचनात्मक वा एकाई दर सम्झौता गर्न सकिनेछ । यो सम्झौतामा सार्वजनिक निकायले खरीद गर्ने मालसामान वा अन्य सेवाको न्यूनतम र अधिकतम परिमाण खुलाउनु पर्नेछ ।

योे सम्झौता सामान्यतया एक वर्ष भन्दा वढी अवधिको हुने छैन ।

(३) बहुवर्षीय सम्झौताः देहायको अवस्थामा बहुवर्षीय सम्झौता गर्न सकिनेछ ः–
(क)वार्षिक खरीद सम्झौता गरी खरीद गर्नु भन्दा बहुवर्षीय सम्झौता गरी खरीद गर्दा स्थानीय निकायलाई सारभूत रुपमा लाभ हुने भएमा,
(ख) खरीद सम्झौताको अवधिमा खरीदको परिमाण सारभूत रुपमा थपघट नहुने भएमा,
(ग) खरीद सम्झौता अवधिभर खरीद गरिने मालसामानको डिजाईन परिवर्तन नहुने भएमा, र
(घ) मालसामान आपूर्तिस“ग सम्बन्धित प्राविधिक जोखिम बढी नभएमा ।

(४) डिजाईन, आपूर्ति र जडान सम्झौताः ठूला पावर प्लान्ट वा पम्पीङ स्टेशन जस्ता उच्च वा जटिल प्रविधि युक्त मालसामानको डिजाइन गर्ने, निर्माण स्थलमा आपूर्ति गरी जडान गर्ने परीक्षण सञ्चालन गर्ने र त्यस्तो मालसामानको सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई आवश्यकतानुसार तालिम दिने व्यवस्था गर्न डिजाइन, आपूर्ति र जडान सम्झौता गर्न सकिनेछ । यस्तो सम्झौता डिजाइन, आपूर्ति र जडान कार्य मध्ये कुनै दुई कार्य गर्नको लागि समेत गर्न सकिनेछ ।

(५) टर्न की सम्झौताः मलखाद उत्पादन गर्ने, दुग्ध प्रशोधन गर्ने जस्ता उच्च प्रविधियुक्त औद्योगिक प्लान्टको कार्य सम्पादन क्षमता उल्लेख गरी त्यस्तो प्लान्टको डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण र जडान कार्य खरीद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम सम्पन्न गरी स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि टर्नकी सम्झौता गर्न सकिनेछ ।

द्रष्टव्य ः खण्ड (१), (२), (४) र (५) बमोजिमका सम्झौता वहुवर्षीय सम्झौता समेत हुन सक्नेछ ।