Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

प्रहरी नियमावली, २०७१

राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७१।१।८

संशोधन
१. प्रहरी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७१                              २०७१।१।२४
२. प्रहरी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७१                                २०७१।५।१६
३. प्रहरी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७२                                 २०७२।१०।११
४. प्रहरी (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७३                                २०७३।११।२

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।