प्रहरी नियमावली, २०७१

प्रहरी नियमावली, २०७१

राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७१।१।८

संशोधन
१. प्रहरी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७१                              २०७१।१।२४
२. प्रहरी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७१                                २०७१।५।१६
३. प्रहरी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७२                                 २०७२।१०।११
४. प्रहरी (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७३                                २०७३।११।२

५‍. प्रहरी (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७५                                २०७५।६।११

६. प्रहरी (छैंठौ संशोधन) नियमावली, २०७५                                २०७५।१०।१४

७. प्रहरी (सातौ‌ं संशोधन) नियमावली, २०७६                                २०७६।०६।१३

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।