भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९

भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०३९।८।६

संशोधन गर्ने ऐन
१. वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८                                                        २०४८।१२।३०

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                           २०६६।१०।७

३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                       २०७२।११।१३

 

२०३९ सालको ऐन नं. १६
………………

भू तथा जलाधर संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना – बाढी, पैह्रो, भू–क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रण गरी भू तथा जलाधार संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।