Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–१२ तलब भत्ता

१४५. तलब पाउने मिति : प्रहरी कर्मचारीले नियुक्ति पाएको वा बढुवा भएको मितिदेखि तलब, भत्ता र राशन पाउने छ ।

१४६. टाइम स्केल :

(१) टाइम स्केल अनुसार तलब पाउने पदमा नयाँ नियुक्ति पाउने व्यक्तिले सामान्यतयाः स्केलमा लेखिएको न्यूनतम तलब पाउने छ । तर अख्तियारवालाले कारणसमेत जनाई लिखित अनुरोध गरेमा असाधारण योग्यता वा क्षमता प्रदर्शन गरेका व्यक्तिहरूको हकमा मात्र नेपाल सरकारले निजको प्रारम्भिक तलबलाई टाइम स्केलभित्रको कुनै माथिल्लो स्थानमा तोक्न सक्नेछ ।

(२) उच्चस्तर टाइम स्केलको कुनै पदमा स्थायी रूपमा बढुवा पाउने प्रहरी कर्मचारीले पनि उक्त उच्चतम टाइम स्केलमा लेखिएको न्यूनतम तलब पाउनेछ । तर निजले हाल पाइरहेको तलब उक्त उच्चतम टाइम स्केलको न्यूनतम तलब बराबरमात्र वा सोभन्दा बढी भएमा निजको शुरु स्केल उक्त टाइम स्केलको त्यस स्थानमा तोकिने छ । उदाहरणका लागि ः कुनै प्रहरी कर्मचारीले हाल खाइराखेको तलबको अङ्कमा परेको स्केलभन्दा एक स्केल बढ्ता छ । जस्तै : ५७०–१५–७२० को टाइमस्केलमा ७०५ तलब पाइरहेको प्रहरी कर्मचारीको बढुवा ६८५–२०–९०५ को टाइम स्केलमा भएमा निजको तलब यस टाइम स्केलमा भएमा निजको तलब यस टाइम स्केलमा ७२५ हुनेछ ।

१४७. तलब वृद्धि : देहायको अवस्थामा बाहेक प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीले एक वर्ष सेवा पूरा गरेपछि एउटा तलब वृद्धि पाउनेछ :

(क) परीक्षणकाल,
(ख) कायम मुकायम र
(ग) तलब वृद्धि रोक्का ।

तर परीक्षणकालमा रहेको प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति सदर भएपछि प्रहरी कर्मचारीहरूको परीक्षणकालमा रहेको अवधिसमेत तलब वृद्धिको निमित्त जोडिने छ ।

१४८. कायम मुकायम भई काम गरेको तलब भत्ता : कुनै प्रहरी कर्मचारीले कुनै माथिल्लो पदमा कायम मुकायम भई काम गरेमा काम गरेकै मितिदेखि निजले माथिल्लो पदको तलब भत्ता पाउने छ ।

१४९. अवकास पाउने कर्मचारीले पाउने तलब र रासन : प्रहरी कर्मचारीले राजिनामा दिई वा अनिवार्य अवकास पाई सेवा निवृत्त भएमा सोको सूचना पाएको मितिसम्म निजले खाइपाई आएको तलब, भत्ता, रासन र अन्य सुविधासमेत पाउनेछ । तर कार्यालयमा गैरहाजिर रही विभागीय कारबाही शुरु गरिएको वा कारबाहीको क्रममा कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको प्रहरी कर्मचारीले भने अनुपस्थित रहेको मितिदेखिको तलब, भत्ता र रासन पाउने छैन ।