सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५४।३।१२
संशोधन
१. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१                २०६१।६।७
२. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६६                  २०६६।५।१७
३.सवारी तथा यातायात व्यवस्था (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६७                     २०६७।१।२७
४. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (चोथौ संशोधन) नियमावली, २०६८                  २०६८।३।२०
५. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७०                 २०७०।१।३०
६. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७३                  २०७३।६।११
७. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७४                 २०७४।५।४
८. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७४                  २०७४।११।१४
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।