परिच्छेद – १० विविध

परिच्छेद – १० विविध

६०. ट्राफिक संकेत : सवारी चलाउँदा सवारी चालकले ऐनको दफा १२० बमोजिम पालन गर्नु पर्ने ट्राफिक संकेतहरू अनुसूची–६३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

६१. सवारी साधन फिर्ता गर्नु पर्ने : (१) दुर्घटनाको जाँचबुझको निमित्त ऐनको दफा १३४ बमोजिम सम्बन्धित प्रहरीले आफू समक्ष दाखिल गराएको सवारी साधन चौबीस घण्टाभित्र सम्बन्धित सवारी धनी वा व्यवस्थापकलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनिम (१) बमोजिम सवारी साधन फिर्ता नगरेमा त्यसरी फिर्ता नगरेको प्रतिदिनको लागि तीन हजार रुपैयाँका दरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट सवारी धनी वा व्यवस्थापकलाई भराइदिनु पर्नेछ ।

६२. निर्देशिका बनाउन सक्ने : (१) ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्थाको विपरीत नहुने गरी विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था सञ्चालनको सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार निर्देशिकाहरू बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको निर्देशिकाको पालना गर्नु गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

६३. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने ः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

६४. खारेजी र बचाउ : (१) सवारी नियमावली, २०३० तथा राष्ट्रिय यातायात व्यवस्था नियमावली, २०२७ खारेज गरिएका छन् र ती नियमावलीहरू बमोजिम भए गरेका सबै काम कारबाहीहरू यसै नियमावली बमोजिम भए गरेका मानिनेछन् ।