भानु जन्मस्थल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५२

भानु जन्मस्थल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५२

भानु जन्मस्थल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५२
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५२।१०।२२
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।