अनुसूची–३ दस्तुर तालिका

अनुसूची–३ दस्तुर तालिका

(क) नियम ४ को उपनियम (१) र नियम ६ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि सवारी दर्ता
र सरुवा दर्ता दस्तुर

मिति २०६०।४।१ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिम हेरफेर ।