अनुसूची–६ सवारीको नम्बर प्लेटको संकेत (अक्षर र अङ्क)

अनुसूची–६ सवारीको नम्बर प्लेटको संकेत (अक्षर र अङ्क)

(नियम ४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

(क) ठूला तथा मझौला सवारी (बस, ट्रक, डोजर, डम्फर, लोडर, क्रेन, दमकल, ट्याङ्कर, रोलर, पिकअप, भ्यान, मिनीबस, मिनीट्रक, मिनीभ्यान आदि यात्रुवाहकका हकमा १४ सिटभन्दा माथिमा र मालवाहकका हकमा ४ टन वा सोभन्दा बढी कूल भारवाहन क्षमता भएका)
सवारी साधनहरूको लागि ।

निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०५६।६।३ को नेपाल राजपत्रको सूचनाले हेरफेर भएको ।

(ग) साना (मोटर साइकल, स्कुटर आदिजस्ता दुईपाङ्ग्रे)) सवारी साधनहरूको लागि ।

द्रष्टब्यः
नम्बरप्लेटको स्वरूपः
१. सवारीमा राख्ने नम्बरप्लेट कम्तीमा पनि २० गेजको धातुबाट बनेको पातामा ऐनको अनुसूची–२ बमोजिमको साइजमा हुनु पर्नेछ ।
२. माथि द्रष्टव्य १ बमोजिम पातामा ऐनको अनुसूची–२ मा तोकिएको रङ्ग अनुसारका अङ्क र अक्षर देवनागरी लिपिमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनु पर्नेछ ।
३. नम्बर प्लेटमा बढीमा आठवटासम्म अङ्क र अक्षर रहने छन् जसलाई तल र माथि गरी दुई लाईनमा निम्नानुसार राखिनु पर्नेछ ।
(क) माथिल्लो लाइनको शुरुमा सवारी दर्ता गर्ने कार्यालयको अञ्चल संकेत अक्षर र त्यसपछि सवारी समूह जनाउन अङ्क लेखिनु पर्नेछ । यस्तो सवारी समूह जनाउने अङ्क आवश्यकता अनुसार १ देखि ९९ सम्म हुनेछ । यस्तो अङ्क पछि सवारीको किसिम जनाउने संकेत अक्षर लेख्नु पर्नेछ ।
(ख) तल्लो लाइनमा सवारीको दर्ता नम्बर लेख्नु पर्नेछ, यस्तो दर्ता नम्बर एउटा संकेत अक्षरमा बढीमा चार अङ्कसम्म (१ देखि ९९९९ सम्म) मात्र हुनेछ । प्रयोग अनुसार कुनै एक संकेत अक्षरमा चार अङ्कको सबैभन्दा ठूलो संख्या (९९९९) पुगेपछि क्रमशः अर्को संकेत अक्षर दिई त्यसमा पनि १ देखि ९९९९ सम्म दिदै जानु पर्नेछ ।
उदाहरणार्थः यातायात व्यवस्था कार्यालय, वागमती अञ्चलमा दर्ता हुने पहिलो समूहको १२८६ दर्ता नम्बरको निजी मोटर साइकलको नम्बरप्लेट देहाय बमोजिम हुनेछ ।
बा १ प
१ २ ८ ६
तर मोटरसाईकल स्कुटर आदि दुई पाङग्रे सवारीहरूको अगाडिपट्टि राखिने नम्बरप्लेटको हकमा एक लाईन कायम गरी उपयुक्त साईजमा राख्न सकिनेछ ।
४. कुटनीतिक नियोगका सवारी र अन्य कुटनीतिक नम्बर प्रयोग गर्न पाउने व्यक्ति वा संस्थाहरूको सवारीको प्लेटमा त्यस्तो नियोग र संस्थालाई सवारी दर्ता प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएको संकेत, अङ्क र अक्षर प्रयोग गर्न पर्नेछ ।