अनुसूची–८ सवारीको सरुवा दर्ता गर्न दिइने दरखास्त

अनुसूची–८ सवारीको सरुवा दर्ता गर्न दिइने दरखास्त

(नियम ६ कोे उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

टिकट
श्रीमान् कार्यालय प्रमुखज्यू,
यातायात व्यवस्था कार्यालय
……………………..अञ्चल
…………………….।
मेरो/हाम्रो नाममा यातायात व्यवस्था कार्यालय………………..अञ्चलमा दर्ता रहेको सवारी उक्त कार्यालयबाट दिइएको सरुवा दर्ता सहमति पत्र साथ सरुवा दर्ता गर्न लाग्ने दस्तुर र चाहिने अन्य निस्सा प्रमाण साथ राखी पेश गरेका छु÷छौं । सवारी जाँच गरी मेरो/हाम्रो नाममा
सवारीको सरुवा दर्ता गरी दर्ता प्रमाणपत्र पाउन दरखास्त दिएको छु/छौं ।
१. सवारी दर्ता नं. –
२. सवारीको किसिम –
३. बनाउने कम्पनीको नाम –
४. मोडेल –
५. सिलिण्डर –
६. हर्ष पावर –
७. सवारीको ईञ्जिन नं. –
८. सवारीको चेसीस नं. –
९. सवारीको रङः– (क) बडी (ख) सिसा
१०. इन्धन –
११. संचार उपकरण –
१२. वजन क्षमता – कूल क्षमता (१) सिट संख्या –
१३. सरुवा सहमति पत्रको च.नं. मिति र सक्कल स.द.प्र.प.
१४. बाटो इजाजत पत्र –
१५. सवारी कर प्रमाणपत्र –
१६. जाँचपास –
१७. प्रदूषण प्रमाणपत्र –
१८. अन्य प्रमाण –
दरखास्तवालाको –
सही –
नाम थर –
ठेगाना –
कार्यालय प्रयोजनका लागि
सवारी निरीक्षणको पूर्ण व्यहोरा                         प्रदान गरिएको दर्ता नं.
दर्ता मिति –
सवारी जाँच्ने प्राविधिकको सही                           फाँटवालाको सही                                          दर्ता गर्नेको सही