अनुसूची–११ दर्ता प्रमाण पत्र नवीकरण गराउन दिईने दरखास्त

अनुसूची–११ दर्ता प्रमाण पत्र नवीकरण गराउन दिईने दरखास्त

(नियम ८ कोे उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

टिकट
श्रीमान् कार्यालय प्रमुखज्यू,
यातायात व्यवस्था कार्यालय,
……………………..अञ्चल,
……………………………..।
मेरो/हाम्रो नाममा दर्ता भएको निम्न विवरण भएको सवारीको दर्ता प्रमाण पत्रको नवीकरणको लागि लाग्ने दस्तुर र अन्य आवश्यक निस्सा यसै साथ संलग्न गरी दरखास्त दिएको छु/दिएका छौं ।
१. सवारी दर्ता नं. –
२. सवारीको किसिम –
३. सवारी धनीको नाम थर –
४. सवारी नविकरण म्याद समाप्त भएको मिति –
५. सवारी दर्ता प्रमाण पत्र नविकरण गर्नु पर्ने अवधि –
६. सवारी साधन आयकर बुझाएको निस्सा –
(क) सवारी आयकर बुझाएको कार्यालय –
(ख) सवारी आयकर बुझाएको अवधि –
(ग) रसिद वा भौचर नं. –
(घ) मिति –
७. भाडाका सवारीको लागि बाटो इजाजत पत्र –
(क) बाटो इजाजत पत्र दिने कार्यालय –
(ख) बाटो इजाजत पत्र पाएको क्षेत्र –
(ग) बाटो इजाजत पत्र पाएको अवधि –
(घ) बाटो इजाजत पत्र लिएको मिति –
८. प्रदुषण जाँच प्रमाण पत्र लिनु पर्ने सवारी भए –
(क) प्रदुषण जाँच गर्ने कार्यालय –
(ख) प्रदुषण प्रमाण पत्र दिएको मिति –
(ग) प्रदुषण जाँच प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको अवधि –
९. अन्य –
दरखास्तवालाको –
सही –
नाम थर –
ठेगाना –
मिति –
कार्यालय प्रयोजनको लागि
नवीकरण गरेको मिति –
नवीकरण गरेको अवधि –
………………………………                              ……………….                                ……………………………….
जाँचबुझ गर्ने प्राविधिकको सही                     फाँटवालाको सही                         नवीकरण गर्ने अधिकारीको सही