अनुसूची–१२ सवारीको नामसारी गराउन दिइने दरखास्त

अनुसूची–१२ सवारीको नामसारी गराउन दिइने दरखास्त

(नियम ९ कोे उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

टिकट
श्रीमान् कार्यालय प्रमुखज्यू,
यातायात व्यवस्था कार्यालय,
………………………अञ्चल,
……………………………..।
लिखितम मेरो/हाम्रो नाममा दर्ता भई मेरो/हाम्रो हक भोगमा रहेको इ.नं. चेसिस नं………….मोडेल नं…………..भएको…………अ………..नं. को सवारीलाई मैंले–हामीले निम्न लिखित नाम थर ठेगाना भएको व्यक्ति–व्यक्तिहरू–फर्म–कम्पनी–संस्थालाई किनाराका साक्षीको
रोहवरमा रु……………………………अक्षरेपी………………..मा लिलाम–बिक्री–उपहार–वकस गरी दिएको हुनाले उक्त सवारी निज–निजहरूको नाममा नामसारी गरि दिनु हुन अनुरोध गर्दछु/गर्छौं ।
माथिको व्यहोरा फरक परि बिक्री–लिलाम–उपहार–वकस गरेको भएमा कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
औंठाको छाप
दा. बा.
बिक्री–लिलाम–उपहार–वकस गरिदिनेको
सही –
नाम थर –
वर्ष –
ठेगाना – अञ्चल – जिल्ला –
गा.वि.स.–न.पा.–उ.म.न.पा.–म.न.पा –
वडा नं. टोल – फोन नं. –
बाबु–पतिको नाम –
बाजेको नाम –
साक्षी
१.
२.
उपर्युक्त बमोजिमको सवारी साधन माथि उल्लेखित व्यक्ति–व्यक्तिहरू–फर्म–कम्पनी– संस्थाबाट मैले–हामीले खरिद–लिलाम सकार–उपहार–वकस–हकभोग कायम गरी लिएको हो । यसमा कुनै फरक पर्ने छैन । फरक पारी लेनदेन गरेको ठहरी यो नामसारी बदर भएमा कानून बमोजिम दण्ड सजाय गरेमा सहन बुझाउन तयार छु–छौं ।
औंठाको छाप
दा. बा.
खरिद गर्ने–लिलाम सकार गर्ने–उपहार–
वकस पाउनेको सही –
नाम थर –
वर्ष –
ठेगाना – अञ्चल – जिल्ला –
गा.वि.स.–न.पा.–उ.म.न.पा.–म.न.पा –
वडा नं. टोल – फोन नं. –
बाबु–पतिको नाम –
बाजेको नाम –
लेखक –
पेश भएका कागज पत्रहरू
१. लिने दिने दुबैका नागरिकता – (क) दिनेको – जिल्ला नागरिकता नं. –
(ख) लिनेको – जिल्ला नागरिकता नं. –
२. सवारी आयकर तिरेको प्रमाण – (क) सवारी आयकर बुझाएको कार्यालय –
(ख) मिति –
(ग) अवधि –
(घ) रसिद वा भौचर नं. –
३. सार्वजनिक सवारी भए बाटो इजाजत लिएको प्रमाण पत्र – (क) दिने कार्यालय –
(ख) पाएको क्षेत्र –
(ग) पाएको मिति –
(घ) अवधि –
४. संस्था–फर्म–कम्पनीको नाममा लेनदेन भएको भए सम्बन्धितको पत्र –
(क) पत्र संख्या च. नं……………….मिति…………………..
५. वारिसनामा वा प्रतिनिधि तोकि आएको भए सो को पत्र, प्रमाण तथा नगारिकताको वा
परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
६. नामसारीको लागि बुझाएको दस्तुरको रसिद नं……………र मिति………………..
७. श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४७ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम सम्बन्धित
कामदार वा कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने रकम बुझाएको प्रमाण ।
८. अन्य प्रमाणहरू –
(क) सवारी जाँचपास प्रमाणपत्र
(ख) सवारी प्रदुषण प्रमाणपत्र
इति सम्बत २०……….साल…………महिना …… गते रोज…..शुभम्………….
कार्यालय प्रयोजनका लागि
सवारी जाँच प्रतिवेदनको व्यहोरा
……………………………..
सवारी जाँच्ने प्राविधिकको सही
उपर्युक्त बमोजिम लेनदेनको मन्जुरी गरी मेरो रोहवरमा सही–सनाखत गरेको र उल्लेखित
कागजपत्रहरू समेत पेश गरी सकेको हुँदा नामसारी गरिदिन पेश गरेको छु ।
फाँटवालाको
सही –
नाम थर –
मिति –
नामसारी सदर गरी प्रमाणित गरिदिने अधिकारीको
सही –
नाम थर –
मिति –
द्रष्टव्यः–उपर्युक्त बमोजिम नामसारी दरखास्त फारम नेपाली कागजमा छपाइएको हुनु पर्नेछ ।