अनुसूची–१६ दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपिको लागि दिइने दरखास्त

अनुसूची–१६ दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपिको लागि दिइने दरखास्त

(नियम १४ कोे उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

टिकट
श्रीमान् कार्यालय प्रमुखज्यू,
यातायात व्यवस्था कार्यालय,
…………………….अञ्चल,
…………………………..।
मेरो।हाम्रो नाममा यस कार्यालयमा दर्ता भएको निम्न अनुसारको सवारीको दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि पाउन लाग्ने दस्तुर र आवश्यक प्रमाण समेत यसै साथ संलग्न गरी दरखास्त दिएको छु।छौं । व्यहोरा बुझि दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि पाउँ ।
१. सवारी धनीको नाम थर –
२. ठेगाना –
३. सवारी दर्ता नं. –
४. सवारीको किसिम –
५. प्रतिलिपि लिनुपर्ने कारण –
६. हराएको–नासिएको भएमा सो को मिति र स्थान –
७. उक्त व्यहोरा प्रमाणित गर्ने आधार–प्रमाण –
८. कुनै कार्यालयको सिफारिस भए सो कोः– (क) नाम –
(ख) पत्र संख्या –
(ग) मिति –
९. अन्य –
१०. लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो । झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला।बुझाउँला ।
दरखास्तवालाको
सही –
नाम थर –
ठेगाना –
मिति –
कार्यालय प्रयोजनको लागि
रिकर्ड भिडाउँदा सम्पूर्ण व्यहोरा मिल्न गएकोले
प्रतिलिपि दिन सिफारिस गर्ने
……………………                                     …………………………………………..
फाँटवालाको सही                             प्रतिलिपि प्रमाणित गर्ने अधिकारीको सही