अनुसूची–१८क सवारीको नाम

अनुसूची–१८क सवारीको नाम

(नियम २० को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

१. मोबाइल क्रेन
२. डोजर
३. विटुमिन डिष्ट्रिब्युटर
४. मिनी डम्पर
५. एक्साभेटर
६. फोर्कलिफ्ट ट्रक
७. मोटर ग्रेडर
८. चिप्स स्प्रेडर
९. लोडर
१०. पाइल ड्राइभर
११. रोड मार्किङ्ग मेशिन
१२. रोलर
१३. टेलर ट्रयाक्टर (लो वेड ट्रेलर)
१४. ब्रिज इन्सपेक्सन इक्युपमेन्ट
१५. पट होल प्याचर
१६. क्रेन माउन्टेड ट्रक
१७. ट्रयाक्टर