अनुसूची–२५ परिचालक अनुमतिपत्रको लागि दिइने दरखास्त

अनुसूची–२५ परिचालक अनुमतिपत्रको लागि दिइने दरखास्त

(नियम २६ कोे उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

टिकट फोटो
श्रीमान् कार्यालय प्रमुखज्यू,
यातायात व्यवस्था कार्यालय,
……………………….अञ्चल,
………………………………।
यातायात सेवामा काम गर्न परिचालक अनुमतिपत्र पाउनका लागि निम्न विवरण भरी आवश्यक दस्तुर र कागज पत्र सहित दरखास्त दिएको छु । परिचालक अनुमतिपत्र पाउँ ।
१. दरखास्तवालाको नाम थरः– (क) देवनागरिमा –
(ख) अंग्रेजीमा ठूलो अक्षरमा –
२. स्थायी ठेगानाः – (क) अञ्चल             (ख) जिल्ला
(ग) गा.वि.स.–न.पा.–उ.म.न.पा.–म.न.पा.
(घ) वडा नं. (ङ) टोल              (च) फो. नं.                  (छ) अन्य
३. अस्थायी ठेगानाः– (क) अञ्चल                         (ख) जिल्ला
(ग) गा.वि.स.–न.पा.–उ.म.न.पा.–म.न.पा.
(घ) वडा नं.                (ङ) टोल                      (च) फो. नं.                       (छ) अन्य
४. पेशा –
५. शैक्षिक योग्यता –
६. नागरिकता नं. –
७. दरखास्त दिंदाको उमेर –
८. हुलिया –
९. रगत समूह –
१०. लिङ्ग
११. पिता वा पतिको नाम थर र ठेगाना –
१२.. कुनै सवारीमा परिचालकको काम गरिरहेको भए सो को विवरण –
(क) सवारी नं……………………… (ख) यातायात सेवाको नामः–
१३. सवारी धनी–व्यवस्थापक वा चालकको सिफारिस छ छैन ? भए सो को प्रतिलिपि पेश
गर्ने –
१४. दरखास्त र परीक्षा दस्तुर रु…………………को रसिद वा भौचर नं…………………….
१५. अन्य –
१६. संलग्न कागजातहरूः
१) दस्तुर बुझाएको भौचर
२) हाल सालै खिचेको तीन प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो
३) नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि
४) निरोगिताको प्रमाण पत्र
औठाको छाप
उपरोक्त सम्पूर्ण विवरण ठीक छ भनी सही गर्ने –
दरखास्तवालाको
सही –
मिति –
कार्यालय प्रयोजनको लागि

(क) अनुमतिपत्र नं. –
(ख) अनुमतिपत्र दिन सिफारिस गर्ने अधिकारीको सही –
(ग) अनुमतिपत्र दिने वा प्रमाणित गर्ने अधिकारीको सही –
३. असफल हुनेको लागि वा परीक्षामा सम्मिलित नहुनेको लागि गरिने व्यवस्थाको निर्णय –
परीक्षामा सामेल हुने प्रवेश पत्र
दरखास्तावालाको नाम थर – ठेगाना –
परीक्षा हुने स्थान –
परीक्षा हुने मिति –
………………………………………. ………………………………………..
सिफारिसकर्ता फाँटवालाको दस्तखत प्रवेश पत्र दिने अधिकारीको दस्तखत
(प्रवेशपत्र पछाडि लेखिने कुराहरू)
द्रष्टव्य–
(१) यो प्रवेश पत्र परीक्षामा सामेल हुनका लागि अनिवार्य रूपमा लिई आउनु पर्नेछ । प्रवेश पत्र नभएकालाई परीक्षामा सामेल गराइने छैन ।
(२) यो प्रवेशपत्रमा उल्लेखित फोटो वा दरखास्तवाला व्यक्ति बाहेक अरूले यो प्रवेश पत्रको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
(३) परीक्षामा सामेल हुन नसकेमा ३ दिन अगाडि जानकारी नदिएमा वा परीक्षामा तोकिएको मिति स्थान र समयमा उपस्थित नभएमा निजलाई पुनः परीक्षामा सामेल गराइने छैन र दरखास्त र परीक्षा दस्तुर समेत फिर्ता हुने छैन ।
(४) परीक्षामा कुनै किसिमको अनियमित कार्य गर्न पाइने छैन । त्यस्तो अनियमित कार्य गरेमा निजलाई परीक्षा भवन वा स्थानबाट निकालिने छ र निजको परीक्षा समेत रद्द गरिनेछ ।
(५) लिखित–मौखिक परीक्षाको मिति र समय कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी तोकिए बमोजिम हुनेछ ।