अनुसूची–७ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

अनुसूची–७ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

अनुसूची–७
(नियम ३१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

भाग–१
राजपत्राङ्कित प्रहरी अधिकृतका लागि
१.अवधि……………………मिति………………………देखि……………….सम्म
२.व्यक्तिगत नम्बर………………………
३.नाम, थर……………………………………………………..
४.दर्जा……………………………………………….
५.कार्यरत कार्यालय ……………………………………………………..
६.प्रतिवेदन अवधिमा कार्यरत अन्य कार्यालयहरूः–………………………………………………………….
७. शुरु नियुक्ति मिति ः– …………………………. ८. हालको पदमा नियुक्ति मिति ः– ……………………….
९. कार्य सम्पादन विवरण ः–
(१) शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको विवरण ः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(२) अपराध नियन्त्रण वा समन्वय, अनुगमन तथा नियन्त्रण पक्षमा गरिएका कार्यहरूः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(३) सिर्जनशील एवं लगनसिल कार्यहरूः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(४) व्यवस्थापन तथा अन्य क्षेत्रमा गरेका उल्लेखनीय कार्यहरूः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गरेको मिति –

कर्मचारीको दस्तखत ः–
नाम थर ः
मिति ः
१०. आधारभूत मूल्याङ्कन
(१) व्यक्तिगत गुणको मूल्याङ्कन