अनुसूची—१० बढुवा हुन आवश्यक पर्ने आधारभूत तथा सेवाकालीन तालीमहरू

अनुसूची—१० बढुवा हुन आवश्यक पर्ने आधारभूत तथा सेवाकालीन तालीमहरू

(नियम ३५ को उपनियम (४) र नियम १५० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

(क) अनिवार्य आधारभूत तालीम :

१. प्रहरी जवान आधारभूत तालीम
२. प्रहरी सहायक निरीक्षक (आधारभुत अल्पकालीन) तालीम
३. प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत तालीम
४. प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालीम (एन्म्एक् तालीम समेत)
५. प्रहरी निरीक्षक (अल्पकालीन आधारभूत) तालीम
६. प्रहरी प्राविधिक आधारभूत तालीम

(ख) सेवाकालीन तालीम :
१. प्रहरी जवान र हवल्दार पदका लागि

(क) शारीरिक तन्दुरुस्ती
(ख) प्रहरी कार्य
(ग) अपराध अनुसन्धान वा नियन्त्रण
(घ) सुरक्षा
(ङ) प्रशासन तथा कार्यालय सञ्चालन

२. प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी नायव निरीक्षक पदका लागि
(क) अपराध अनुसन्धान वा नियन्त्रण
(ख) प्रहरी कार्य
(ग) सुरक्षा
(घ) प्रशासन तथा कार्यालय सञ्चालन

३. प्रहरी निरीक्षक देखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदका लागि
(क) अपराध अनुसन्धान वा नियन्त्रण
(ख) सुरक्षा
(ग) प्रहरी कार्य
(घ) प्रशासन तथा कार्यालय व्यवस्थापन
(ग) सेवाकालीन समूहगत तालीमहरु ः
(१) अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण समूह
(क) अपराध अनुसन्धान तालीम
(ख) लागू औषध नियन्त्रण तालीम
(ग) विष्फोटन अनुसन्धान तालीम
(घ) काउण्टर फिट सम्बन्धी तालीम
(ङ) अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी तालीम
(च) अपराध समाचार सङ्कलन
(छ) घटनास्थल अनुसन्धान तालीम
(ज) अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण सम्बन्धी तालीम
(झ) महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धी अपराध अनुसन्धान तालीम
(ञ) ईन्टेलीजेन्स तालीम
(ट) अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अन्य तालीमहरु

(२) सुरक्षा

(क) विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा
(ख) विमानस्थल सुरक्षा
(ग) कार्यालय तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानको सुरक्षा
(घ) प्रति विद्रोह
(ङ) प्रति जासुसी
(च) व्यक्तिगत सुरक्षा
(छ) राजमार्ग सुरक्षा
(ज) सुरक्षा सहायक तालीम
(झ) सुरक्षासँग सम्बन्धी अन्य तालीमहरु

(३) प्रहरी कार्य
(क) विष्फोटक पदार्थ तथा हातहतियार तालीम
(ख) सिनियर कमाण्ड
(ग) जुनियर कमाण्ड
(घ) सेक्सन लिडिङ
(ङ) प्रकोप उद्धार तथा व्यवस्थापन तालीम
(च) भिड नियन्त्रण
(छ) विशेष कारवाही कला तालीम
(ज) हतियार मर्मत तथा संहार तालीम
(झ) जुडो, कराँते, तेक्वान्दो लगायत खालीहात लडाई सम्बन्धी आधारभूत तथा उन्नत तालीमहरु
(ञ) प्रहरी घोडचढी आधारभूत तालीम
(ट) ट्याक्टीस् सम्बन्धी तालीम
(ठ) शारीरिक व्यायाम तथा योग प्रशिक्षण तालीम
(ड) ग्ल् ँएग् एचभ म्भउयिथmभलत तालीम
(ढ) प्रहरी विशेष कार्यदल तालीम
(ण) नागरिक प्रतिरक्षा
(त) प्रहरी कार्य सम्बन्धी अन्य तालीमहरु

(४) प्रहरी व्यवस्थापन
(क) क्तचबतभनष्अ ःबलबनझभलत तालीम
(ख) प्रहरी व्यवस्थापन तालीम
(ग) चौकी कमाण्डर तालीम
(घ) आर्थिक प्रशासन तालीम
(ङ) जिन्सी तालीम
(च) इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख
(छ) सीमा प्रहरी कार्यालय प्रमुख तालीम
(ज) प्रहरी सामान्य प्रशासन तालीम
(झ) कर्मचारी प्रशासन तालीम
(ञ) कार्यालय तथा अभिलेख व्यवस्थापन तालीम
(ट) कार्यालय सहायक तालीम
(ठ) व्यवस्थापन र योजना सम्बन्धी
(ड) ट्राफिक प्रहरी सम्बन्धी तालीम
(ढ) प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालीम
(ण) बाह्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालीम
(त) सामुदायिक प्रहरी तालीम
(थ) पर्यटक प्रहरी तालीम
(द) ट्राफिक व्यवस्थापन तालीम
(ध) ट्राफिक नियन्त्रण तालीम
(न) प्रवन्ध सहायक तालीम
(प) प्रहरी व्यवस्थापन सँग सम्बन्धीत तोकिएका अन्य तालीमहरु

स्पष्टीकरण :(१) माथी उल्लिखित सेवाकालीन तालीमका अतिरिक्त विभागीय आवश्यकता अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय तालीम निर्देशनालयको सिफारिसमा तालीमको नाम र पाठ्यक्रम प्रहरी महानिरीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिम थपघट तथा समूहिकृत हुनेछ ।

(२) प्राविधिक प्रहरी समुहका कर्मचारीको सेवाकालीन तालीमको सम्बन्धमा सम्बन्धित उपसमूहको लागि आवश्यक पर्ने तालीमको नाम र पाठ्यक्रम प्रहरी महानिरीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ ।