अनुसूची–११ मूल्याङ्कन फाराम

अनुसूची–११ मूल्याङ्कन फाराम

अनुसूची–११
(नियम ३६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

खण्ड–क

राजपत्राङ्कित प्रहरी कर्मचारीको लागि
१. नाम थरः २. पद :
३. बिशिष्टिकृत कार्य क्षेत्रः ४. कार्यरत कार्यालयः
५. कार्यरत अवधिः मिति ……………………देखि ………………….सम्म ।
६. सिफारिसकर्ताले बुँदागत रुपमा संक्षेपमा उल्लेख गर्नु पर्ने बिषयहरुः
(१) आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सक्ने स्तर ः–
(क)
(ख)
(२) आफु कार्यरत ईकाई वा सङ्गठनको छवि उच्च राख्न प्रदर्शन गरेको सिर्जनशील एवं लगनशिलताको स्तरः–
(क)
(ख)
(३) दिइएको कार्य÷जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने क्रममा प्रदर्शन गरेको स्तर ः–
(क)
(ख)
(४) आवश्यकता अनुसार आई परेका चुनौती वा बिशेष जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने स्तर ः–
(क)
(ख)
(५) आफ्नो सेवाग्राही आम जनता वा प्रहरी सङ्गठनका अन्य प्रहरी कर्मचारीसँग प्रदर्शन गर्ने ब्यवहारको स्तर ः–
(क)
(ख)
(६) बिभिन्न कार्यालय÷निकाय÷ईकाई बीच गर्न सक्ने समन्वयको स्तर ः–
(क)
(ख)
सिफारिस गर्ने अधिकृत
नामथर :
दर्जा :
दस्तखत :
कार्यालय :
मिति :

७. मूल्याङ्कनकर्ताको मूल्याङ्कनः–

(१) निर्वाह गरेको चुनौती वा बिशेष जिम्मेवारीको क्षेत्रको महलमा अङ्क प्रदान गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीको कार्य क्षेत्र, सिफारिसकर्ताको सिफारिस र कार्य सम्पादन स्तर समेतलाई मध्येनजर गर्दै देहायमा उल्लेख भए बमोजिम न्यूनतम १, २ वा अधिकतम ३ अङ्कका दरले प्रदान गर्न सकिनेछ ।

खण्ड ख
राजपत्र अनङ्कित प्रहरी कर्मचारीको लागि
१. नाम थर ः २. पद ः
३. बिशिष्टिकृत कार्य क्षेत्र ः ४. कार्यरत कार्यालय ः
५. कार्यरत अवधी ः मिति ……………………देखि ………………….सम्म ।
६. सिफारिसकर्ताको सिफारिसः कुनै एकमा चिन्ह () लगाउनु पर्ने ।
(१) आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सक्ने स्तर ः–

उत्कृष्ट सामान्य अपेक्षाकृत रुपमा न्यून
(२) आँफुलाई तोकिएको कार्य÷जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने क्रममा प्रदर्शन गरिएको स्तरः उत्कृष्ट सामान्य अपेक्षाकृत रुपमा न्यून
(३) आवश्यकता अनुसार आई परेका चुनौती÷जोखिम वा बिशेष जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने स्तर ः– उत्कृष्ट सामान्य अपेक्षाकृत रुपमा न्यून
(४) आफ्नो सेवाग्राही आम जनता वा सगठनकै अन्य सदस्यसँग प्रदर्शन गर्ने ब्यवहारको स्तर ः–

उत्कृष्ट        सामान्य       अपेक्षाकृत रुपमा न्यून

(५) बिभिन्न कार्यालय÷निकाय÷ईकाई बीच गर्न सक्ने समन्वयको स्तर :–

उत्कृष्ट             सामान्य                               अपेक्षाकृत रुपमा न्यून

सिफारिस गर्ने अधिकृत
नामथर :
दर्जा :
दस्तखत :
कार्यालय :
मिति :

७. मूल्याङ्कन कर्ताको मूल्याङ्कन :–

(१) निर्वाह गरेको चुनौती वा बिशेष जिम्मेवारीको क्षेत्रको महलमा अङ्क प्रदान गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीको कार्य क्षेत्र, सिफारिसकर्ताको सिफारिस र कार्य सम्पादन स्तर समेतलाई मध्येनजर गर्दै देहायमा उल्लेख भए बमोजिम न्यूनतम १, २ वा अधिकतम ३ अङ्कका दरले प्रदान गर्न सकिनेछ ।

क्र.सं. निर्वाह गरेको चुनौती वा बिशेष जिम्मेवारीको क्षेत्र मूल्याङ्कन कैफियत

१ जोखिम÷कार्य गम्भीरताको  स्तर
२ श्रृजनशिलता र कार्य परिमाणको स्तर
३ कार्य सम्पादनमा विशेषज्ञताको स्तर
४ प्राप्त उपलव्धिको स्तर (समन्वय, संगठनको छवी, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि आदिको आधारमा) जम्मा

(२) खण्ड (१) मा उल्लेखित क्षेत्र वापत प्राप्त कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोजिम एकमुष्ट अङ्क प्रदान गरिनेछ ः–
(क) ४ देखि ६ अङ्क आएमा सामान्य ÷ चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी वापतको अङ्क
(ख) ७ देखि ९ आएमा मध्यमस्तरको चुनौतीपूर्ण ÷विशेष जिम्मेवारी वापतको अङ्क
(ग) १० देखि १२ आएमा अति चुनौतीपूर्ण ÷ विशेष जिम्मेवारी वापतको अङ्क
(३) मूल्याङ्कित प्रहरी कर्मचारीले प्राप्त गरेको अङ्कः

मूल्याङ्कनकर्ताको नामथर :
दर्जा :
दस्तखत :
कार्यालय :
मिति :