अनुसूची–१२बढुवा समितिले अङ्क दिने प्रयोजनका लागि नेतृत्व क्षमता तथा मूल्याङ्कन फाराम

अनुसूची–१२बढुवा समितिले अङ्क दिने प्रयोजनका लागि नेतृत्व क्षमता तथा मूल्याङ्कन फाराम

अनुसूची–१२
(नियम ३८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

१. नाम थरः २. पद :३.व्यक्तिगत नं.
४. हालको पदमा नियुक्ति मिति : ५. हाल कार्यरत कार्यालयः
६. प्रतिवेदन अवधीमा कार्यरत रहेका अन्य कार्यालयहरू :
७. प्रतिवेदन अवधी…………………… श्रावण १ गते देखि …………………. असार मसान्तसम्म ।
८. सम्पादन गरेका कार्यहरू (सामान्य प्रकृतिका दैनिक कार्य सम्पादनका कार्य बाहेक उल्लेखनीय कार्यमात्र बस्तुगत आधारसहित उल्लेख गर्नु पर्नेछ । इउभचबतष्यलब िीबखभ िमा कार्यरत अधिकृत बाहेक अन्य निकायमा कार्यरत अधिकृतहरूले प्रकरण ८.१, ८.२ र ८.५ मा विभागीय कार्यक्रम कार्यान्वयन, संस्थागत सुधार, प्रविधि विकास, लक्ष्य भन्दा बढी प्रगतिको प्राप्ती जस्ता विषयमा गरिएका कार्यहरू उल्लेख गर्न सक्नेछन् ।
८.१. शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको विवरण ः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

८.२. अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान वा समन्वय, अनुगमन तथा नियन्त्रण पक्षमा गरिएका कार्यहरू ः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

८.३. सिर्जनशील एवं लगनशील कार्यहरू ः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

८.४. व्यवस्थापन तथा अन्य क्षेत्रमा गरेका उल्लेखनीय कार्यहरू ः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

८.५. सम्पादन गरेका चुनौतीपूर्ण÷जोखिमयुक्त÷साहसिक÷जनताकेन्द्रित तथा अन्य कार्यहरू ः–
(क)

फाराम भर्ने प्रहरी कर्मचारीको नामथर :
दस्तखत :
मिति :

सुपरिवेक्षकसमक्ष फाराम प्राप्त मिति :–
९. सुपरिवेक्षकको मूल्याङ्कनः–
(१) प्रथम भाग
(क) नियम ८.१ मा उल्लेखित विवरणमा मूल्याङ्कनः–
(ख) नियम ८.२ मा उल्लेखित विवरणमा मूल्याङ्कनः–
(ग) नियम ८.३ मा उल्लेखित विवरणमा मूल्याङ्कनः–
(घ) नियम ८.४ मा उल्लेखित विवरणमा मूल्याङ्कनः–
(ङ) नियम ८.५ मा उल्लेखित विवरणमा मूल्याङ्कनः–
(२) दोस्रो भाग :–
(क) नेतृत्व गर्ने क्षमता :–
(ख) आर्थिक अनुशासन रहने र कायम गर्ने क्षमताः–
(ग) अनुशासन, आज्ञापालन र क्रियाशिलता :–
(३) समग्र मूल्याङ्कन :–
सुपरिवेक्षकको दस्तखत :
नामथर ः–
पद ः–
कार्यालय ः–
मूल्याङ्कन गरेको मिति ः–

१०. बढुवा समितिको मूल्याङ्कन
(क) मूल्याङ्कन आधार, अङ्क निर्धारण र मूल्याङ्कन ः–
(१) प्रकरण ८ मा उल्लेखित विवरण बढुवा समितिका लागि मूल्याङ्कनको आधार हुनेछ ।
(२) मूल्याङ्कन गर्दा कूल अङ्कमा दुई भन्दा कम प्राप्त गरेमा बस्तुगत कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(३) मूल्याङ्कन ः बढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कन गर्दा बढुवा समितिले निम्न विषय÷क्षेत्रहरूलाई
समान अङ्क भार दिई सोही आधारमा गर्नु पर्नेछ ।
(१) राजपत्राङ्कित प्रहरी कर्मचारीको लागिः–

प्राप्त गरेको औषत अङ्कः–
बढुवा समितिका अध्यक्ष÷सदस्यको दस्तखत ः–
नाम ः–
पद ः–
कार्यालय ः–
मिति ः–

द्रष्टव्य ः
(१) माथि उल्लेख भए बमोजिम अङ्क प्रदान गर्दा ०.२५ ले भाग जाने हुनु पर्नेछ र औषत निकाल्दा नजिकको ०.२५ मा परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।
(२) बढुवा समितिले प्रदान गर्ने बढुवा समितिले अङ्क दिने प्रयोजनका लागि दिनसक्ने अधिकतम अङ्कको बाँडफाँड देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) ज्यादै कम योग्य (०.७५), (ख) कम योग्य (१.५०), (ग) केही कम योग्य (२.२५),
(घ) साधारण (३.००), (ङ) योग्य (३.७५), (च) बढी योग्य (४.५०),
(छ) उत्तम (५.२५), (ज) बढी उत्तम (६.००), (झ) अति उत्तम (६.७५)
(ञ) असाधारण (७.५०)