अनुसूची–१३ सरुवा/काज फाराम

अनुसूची–१३ सरुवा/काज फाराम

अनुसूची–१३
(नियम ५१ को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)

खण्ड (क)
सरूवा÷काज माग फाराम
श्रीमान् . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ।

विषय ः– सरूवा ÷ काज खटाई पाउँ ।

प्रस्तुत विषयमा निम्न कारणहरूले गर्दा मलाई सरूवा ÷ काज जान परेकोले श्रीमान् समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

सम्बन्धित व्यक्तिले भर्ने :
१. सरूवा ÷ काज जानु पर्ने कारण :–
२. सरूवा ÷ काज जान चाहेको एकाईहरू (प्राथमिकता अनुसार) :– (१)

(२)
३. हाल कार्यरत एकाईमा रूजु हाजिर :–
४. यस अघि कार्यरत एकाई तथा रूजु हाजिर :
सि. नं. कार्यरत एकाई रूजु हाजिरी सजाय पुरस्कार कैफियत

मैले जाने बुझेसम्म उपयुक्त विवरण ठिक साँचो छ । झुठो ठहरिएमा कानून बमोजिम सहुँला भनि सहि छाप गर्ने ः

दस्तखत :–
नाम थर :–
दर्जा :–
दरबन्दी :–
हाल कार्यरत एकाई :

प्र. . . . . . . श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ले मिति २० ÷ ÷ गते . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . कार्यालयमा पेश गर्नु भएको सरूवा÷काज माग फाराम . . . . . . नं. मा दर्ता गरिएको छ ।

फाँटवाला :–
नामः– दर्जा :

खण्ड (ख)

सिफारिस गर्ने फाराम
श्रीमान् . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .।
विषय :– सिफारिस गरिएको ।

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . कार्यालयमा कार्यरत प्र. . . . . . . श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ले पेश गर्नु भएको सरूवा ÷ काज सम्बन्धी माग फाराम आवश्यक कार्यार्थ मजकुर कार्यालयमा पठाईएको व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ ।
विवरण :–
१. सरूवा ÷ काज माग गर्नेको नाम दर्जा :
२. दरबन्दी ÷ कार्यरत एकाई :
३. सरूवा ÷ काज जान निजले पेश गरेको व्यहोरा :
४. रूजु हाजिर दिन :
५. यस अघि कार्यरत एकाईको विवरण :

सि. नं. कार्य गरेको एकाई रूजु हाजिरी सजाय पुरस्कार कैफियत यस कार्यालयको अभिलेख बमोजिम उपरोक्त व्यहोरा ठीक छ भनी प्रमाणित गर्ने फाँटवालाकोः
दस्तखत :–
नाम,:–
दर्जा :–
कार्यालय :–

६. सिफारिस गर्ने कार्यालय प्रमृुखको राय :
दस्तखत :–
नामः–
दर्जा :–
कार्यालय :

७. सिफारिस गर्ने कार्यालय प्रमुख भन्दा एक तह माथिको कार्यालय प्रमृुखको राय ः
दस्तखत :–
नामः–
दर्जा :
कार्यालय :

८. नं. ७ बमोजिम सिफारिस गर्ने भन्दा एक तह माथिको कार्यालय प्रमृुखको राय :
दस्तखत :–
नामः–
दर्जा :–
कार्यालय :