सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७४।५।१२

सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।