परिच्छेद– २ अदालतको कार्य समय र न्यायाधीशको पोसाक

परिच्छेद– २ अदालतको कार्य समय र न्यायाधीशको पोसाक

.        अदालतको कार्य समयः (१) अदालतको कार्य समय आइतबारदेखि बिहीबारसम्म विहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म र शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म अदालतको कार्य समय हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा हुने भनी तोकेको दिन र पूर्ण बैठकले अदालत बन्द रहने भनी तोकेको दिन अदालत बन्द रहनेछ ।

(४) प्रधान न्यायाधीशले उपनियम (१) र (२) बमोजिमको अदालतको कार्य समयका अतिरिक्त अन्य समयमा र अदालत बन्द रहने दिनमा समेत अदालतबाट सम्पादन हुने कुनै कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।

.        इजलासको समयः  (१) अदालतको कार्य समय सुरु भएको साधारणतयाः आधा घण्टापछि इजलास लाग्नेछ ।

(२) प्रधान न्यायाधीशले अदालतको कार्य समयको बीचमा बढीमा एक घण्टा इजलासको कार्य नहुने गरी विश्रामका लागि तोक्न सक्नेछ ।

(३) नियम ३ को उपनियम (४) बमोजिम अदालतको कार्य समयभन्दा अतिरिक्त समयमा र अदालत बन्द रहेको दिनमा समेत प्रधान न्यायाधीशले इजलास लाग्ने समय तोक्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम अतिरिक्त समय इजलास लाग्ने गरी तोकिएकोमा त्यसरी काम गरेको अवधिको अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

      इजलासमा लगाउने पोसाकः इजलासमा बस्दा न्यायाधीशले लगाउने पोशाक अदालतले तोके बमोजिम हुनेछ।

.        अदालतको  चिन्ह    झन्डाः  अदालतले आफ्नो र मातहतका अदालतको लागि विशेष चिन्ह अङ्कित झन्डा र प्रतिक चिन्ह (लोगो) प्रयोग गर्न सक्नेछ । लोगोको नमूना अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।