परिच्छेद – ३ मुख्य  रजिस्ट्रार र अदालतका  अन्य  कर्मचारी

परिच्छेद – ३ मुख्य  रजिस्ट्रार र अदालतका  अन्य  कर्मचारी

.        मुख्य रजिष्ट्रारः (१) प्रधान न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही मुख्य रजिस्ट्रारले अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा रही कार्य गर्नेछ ।

(२) प्रचलित कानून र यस नियमावलीको अधीनमा रही अदालतको छाप, अभिलेख, लिखत, चल तथा अचल सम्पत्ति मुख्य रजिस्ट्रारको जिम्मामा रहनेछ ।

.        मुख्य रजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य अधिकारः (१) ऐन र यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएका काम कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम  हुनेछ :-

(क)   प्रधान न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालत एवम् न्यायिक निकायहरूको प्रशासकीय एवम् व्यवस्थापकीय कार्यको नियमन, रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन एवम् समन्वय गर्ने,

(ख)   सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी   प्रकाशन गर्ने गराउने,

(ग)    सर्वोच्च अदालतमा रहेका विभिन्न महाशाखाहरू एवम् निर्देशनालयको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने,

(घ)    पूर्ण बैठकमा पेस हुने प्रस्ताव तयार गरी छलफलका लागि पेस गर्ने र बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने,

(ङ)    अदालत, मातहतका अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायको कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

(च)    राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको कुनै पद रिक्त भएको कारणबाट अदालत तथा मातहतका अदालतको काम सूचारु रूपले चल्न नसकेमा त्यस्तो पद पूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा मागको आकृति फाराम पठाई आयोगबाट स्थायी सिफारिस भई नआएसम्मको अवधिको लागि आफ्नो अदालतको हकमा आफैले करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने र मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायको हकमा त्यसरी नियुक्ति गर्न अनुमति दिने,

(छ)  अदालत तथा मातहतका अदालतका  कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार समयावधि तोकी वा नतोकी काज खटाउने,

(ज)    न्यायपालिकाको सुधार र विकास सम्बन्धी आवधिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

(झ)   सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको काममा कुनै अनियमितता भएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने गराउने,

(ञ)  कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायत न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला  निकायहरूसँग आवश्यक सम्पर्क, सम्बन्ध र समन्वय गर्ने,

(ट)    न्यायपालिकाको सुधार र विकाससम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले उठाएको समसामयिक  विषयहरूलाई अध्ययन गरी आफैँले निकासा दिनु पर्ने जतिमा आफैले गर्ने र पूर्ण बैठकमा पेस गर्नु पर्ने विषय देखिएमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने,

(ठ)    अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएका लिखत दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने लिखत दरपीठ गर्ने,

(ड)    मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १७१क. नं. र १७१ख. नं. बमोजिम परेका निवेदन उपर कानून बमोजिम निकासा दिने,

(ढ)    मुद्दा मुल्तबी राखी पाउँ वा जगाई पाउँ भन्ने विषयसम्बन्धी निवेदनमा निकासा दिने,

(ण)    मुद्दाको काम कारबाहीका सम्बन्धमा यस नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिमको कार्य  गर्ने गराउने ।

(२) मुख्य रजिस्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार रजिस्ट्रार, सहरजिस्ट्रार वा अन्य कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ ।

.        रजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य अधिकारः (१) मुख्य रजिस्ट्रारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशनमा रही रजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम तल्लो अदालत वा निकायको फैसलाले लागेको सरकारी बिगो, जरिबाना र कैद बापतको धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन दर्ता गर्ने,

(ख)   पक्षबाट कानून बमोजिम लाग्ने कोर्ट फी लगायतका दस्तुर दाखिला गराउने,

(ग)    मुद्दामा जमानी लिई तारिखमा छोड्ने विषयमा निकासा दिने,

(घ)    कानून बमोजिम म्याद तारिख थामिदिने,

(ङ)    अदालतमा दायर रहेको मुद्दा मामिलासँग सम्बन्धित मिसिल वा लिखत मगाउने, कुनै लिखत पक्षबाट पेस गर्न लगाउने र अन्य अदालतबाट माग भएका मिसिल वा लिखत पठाउने,

(च)    पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्नेमा दिएको नदेखिएमा पुनरावेदनको म्याद जारी गर्ने,

(छ)   आदेशानुसार म्याद सूचना जारी गर्ने, तामेली म्याद सूचना जाँची बेरीतको देखिएमा बदर गरी पुनः जारी गर्ने,

(ज)    मुद्दाको कुनै पक्षको मृत्यु भएको अवस्थामा मुद्दा सकार गर्न दिने,

(झ)   अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा बाहेक अन्य मुद्दामा कानूनबमोजिम वारिस लिने र सकार गराउने,

(ञ)    कानून व्यवसायीले पेस गरेको वकालतनामा लिने र प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक विषयको सूचना कानून व्यवसायीलाई दिने,

(ट)    अदालतमा रहेका मुद्दाका मिसिलहरू व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,

(ठ)    मुद्दाको काम कारबाही सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने,

(ड)    इजलासको आदेशले तोकेको अन्य कार्य गर्ने,

(ढ)    मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ८३ नम्बर बमोजिम पेस भएका निवेदनमा निकासा दिने,

(ण)    बाली रोक्का वा फुकुवा गरी पाउँ भन्ने विषयहरू सम्बन्धी निवेदनमा निकासा दिने,

(त)    यस नियमावलीमा रजिस्ट्रारले गर्ने भनी तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने,

(थ)    मुख्य रजिस्ट्रारले प्रत्यायोजन गरेका अन्य काम गर्ने ।

(२) रजिस्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार सहरजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार, शाखा प्रमुख वा अदालतका अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१०मुख्य रजिस्ट्रार वा  रजिस्ट्रारले गरेको आदेशउपर उजुर दिन सक्नेः (१) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले गरेको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पन्ध्र दिन भित्र इजलास समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको  निवेदनबाट त्यस्तो आदेश बेरीतको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासले आवश्यक देखेमा सात दिनसम्ममा कैफियत प्रतिवेदन माग गरी वा नगरी कानून बमोजिम गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

११अदालतका  महाशाखा  वा  शाखा  तथा  कर्मचारीः (१) अदालतमा रहने महाशाखा तथा शाखाहरू र तिनीहरूको काम अनुसूची –२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) आफ्नो महाशाखाअन्तर्गतका शाखा तथा फाँटको काम कारबाहीलाई छिटो छरितो, स्तरीय र प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नु वा गराउनु, अदालतको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न रजिस्ट्रारलाई सहयोग गर्नु तथा मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरी तोकिदिएका कामहरू गर्नु सहरजिस्ट्रारको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) प्रत्येक शाखामा कम्तीमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीले शाखाको प्रमुखको रूपमा काम गर्नेछ ।

(४) आफ्नो शाखाको काम सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्नु शाखा प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।

(५) उपरजिस्ट्रार, शाखा प्रमुख र अन्य कर्मचारीले आफ्नो कार्य विवरणमा उल्लेख भएको र मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरी तोकिदिए बमोजिमको कामहरू गर्नेछन् ।

१२   आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने कर्मचारी उपर कारबाही हुनेः (१) सम्बन्धित कर्मचारीले आफूलाई तोकिएको जिम्मेबारी र सुम्पेको कामका लागि आफूभन्दा माथिको अधिकारीप्रति जवाफदेही हुनेछ ।

(२) आफूमाथिको अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालन नगर्ने कर्मचारी उपर त्यस्तो आदेश वा निर्देशन दिने अधिकारीले कारबाही गर्न अख्तियारवाला समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ र निजले त्यस्तो आदेश र निर्देशन पालना नगरेको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ ।