अनुसूची–२१ नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, सुरक्षा प्रहरी तथा प्रहरी चेकपोष्टलाई दिइने युनिट इक्युपमेण्टका सामान तथा पोशाक

अनुसूची–२१ नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, सुरक्षा प्रहरी तथा प्रहरी चेकपोष्टलाई दिइने युनिट इक्युपमेण्टका सामान तथा पोशाक