शिक्षा नियमावली, २०५९

शिक्षा नियमावली, २०५९

                                                               नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

                                                         २०५९।२।१६

संशोधन

१. शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६०                                                         २०६०।३।२४

२. शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६०                                                          २०६०।१२।१६

३. शिक्षा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६२                                                           २०६२।२।२५

४. शिक्षा (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६                                                         २०६६।५।१७

५. शिक्षा (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०६७                                                        २०६७।५।२१

६. शिक्षा (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०६७                                                         २०६७।१०।९

७. शिक्षा (सातौं संशोधन) नियमावली, २०६९                                                        २०६९।९।२३

८. शिक्षा (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७१                                                         २०७१।१।२९

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ