१०. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने 

१०. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने 

१०. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने

(१) समितिले यो आदेश र यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने काम गर्नको निमित्त आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपसमिति वा कार्य टोलीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।