परिच्छेद–१६ विद्यालय शिक्षा सेवाको गठन, तह र श्रेणी विभाजन

परिच्छेद–१६ विद्यालय शिक्षा सेवाको गठन, तह र श्रेणी विभाजन

८६. विद्यालय शिक्षा सेवाको गठनः विद्यालयमा नियुक्त भएका शिक्षकहरुको विद्यालय शिक्षा सेवा गठन गरिनेछ ।

८७. विद्यालयको तह विभाजनः (१) विद्यालयलाई देहाय बमोजिमका तहमा विभाजन गरिएको छः–

(क) कक्षा एकदेखि पाँचसम्म– प्राथमिक तह

(ख) कक्षा छदेखि आठसम्म– निम्न माध्यमिक तह, र

(ग) कक्षा नौदेखि दशसम्म– माध्यमिक तह

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको प्राथमिक तह र निम्न माध्यमिक तहलाई आधारभूत तह मानिनेछ ।

८८. शिक्षकको श्रेणी विभाजनः शिक्षकहरुको वृत्ति विकासको लागि प्रत्येक तहका विद्यालयका शिक्षकहरुलाई प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएकोछ ।

८९. शिक्षकको पदसंख्या र श्रेणी विभाजनः नेपाल सरकारले जिल्लास्तरमा सामुदायिक विद्यालयको लागि निकासा गरेको निम्न शिक्षक पदसंख्याको आधारमा देहायका दरले विभिन्न तहमा शिक्षकको श्रेणी कायम गरिनेछः–

जम्मा पद        तृतीय श्रेणी        द्वितीय श्रेणी               प्रथम श्रेणी

संख्या

५                      ४                         १                              –

१०                      ८                        २                              –

१५                      १२                       ३                              –

२०                     १६                       ४                              –

२५                      २०                      ५                             –

३०                      २४                      ६                              –

३५                      २८                       ७                            –

४०                      ३२                      ८                              –

४५                     ३६                       ९                             –

५०                    ४०                       ९                               १

९०. पद रिक्त भएको नमानिनेः कुनै शिक्षक माथिल्लो श्रेणीको पदमा वढुवा भएमा निजको साविकको श्रेणीको पद वढुवा भएको श्रेणीको पदमा स्वतः परिवर्तित हुनेछ । यसरी बढुवा भएपनि निजको साविकको श्रेणीको पद रिक्त भएको मानिने छैन ।

९१. महिला शिक्षिकाको पद रहनेः (१) प्राथमिक विद्यालयमा तीन जनासम्म शिक्षक दरबन्दी भए कम्तीमा एक जना, सात जनासम्म शिक्षक दरबन्दी भए कम्तीमा दुईजना र सोभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी भए कम्तीमा तीन जना महिला शिक्षिकाको पद रहनेछ ।

(२) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत पुरुष शिक्षक कार्यरत रहेको प्राथमिक विद्यालयमा कुनै कारणबाट शिक्षक पद रिक्त हुन आएमा उपनियम (१) को अधीनमा रही महिला शिक्षिका नियुक्ति गरिनेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला उम्मेदवारद्वारा शिक्षक पदपूर्ति हुन नसक्ने भएमा सम्बन्धित अधिकारीले निर्देशकको सहमति लिई पुरुषलाई नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (२) विपरीत कसैले शिक्षक नियुक्ति गरेमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले त्यस्तो नियुक्ति बदर गरी त्यसरी नियुक्त गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई यस नियमावली बमोजिम कारबाही गर्न सक्नेछ ।

९२. विद्यालयमा रहने शिक्षक दरबन्दीः मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दीको आधारमा सामुदायिक विद्यालयमा रहने शिक्षक दरवन्दी अनुसूची–१२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

तर विशेष शिक्षा दिने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।