१३. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क 

१३. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क 

१३. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क

समितिले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा युवा, खेलकूद तथा संस्कृति मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।