अनुसूची–२ (नियम ३ को उपनियम (२) र नियम ६७ को उपनियम (१) स“ग सम्बन्धित) शिशु विकास केन्द्र/पूर्व प्राथमिक विद्यालय/कक्षा सञ्चालनका लागि दिइने निवेदन

अनुसूची–२ (नियम ३ को उपनियम (२) र नियम ६७ को उपनियम (१) स“ग सम्बन्धित) शिशु विकास केन्द्र/पूर्व प्राथमिक विद्यालय/कक्षा सञ्चालनका लागि दिइने निवेदन

अनुसूची–२

(नियम ३ को उपनियम (२) र नियम ६७ को उपनियम (१) स“ग सम्बन्धित)

शिशु विकास केन्द्र/पूर्व प्राथमिक विद्यालय/कक्षा सञ्चालनका लागि दिइने निवेदन

 

श्री…………………गाउँ विकास समिति/नगरपालिका

विषयः शिशु विकास केन्द्र/पूर्व प्राथमिक विद्यालय/कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति पाउँ ।

             शैक्षिक सत्र……………..देखि शिशु विकास केन्द्र/पूर्व प्राथमिक विद्यालय/कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति पाउन अभिभावक तथा समुदाय/वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति………………..को निर्णयानुसार तपसिलका विवरण र कागजात संलग्न गरी यो निवेदन पेश गरेको छु/छौं ।

(क) प्रस्तावित शिशु विकास केन्द्र/पूर्व प्राथमिक विद्यालय/कक्षाको,

(१) नामः–

(२) ठेगानाः–       गा.वि.स./न.पा…………………..

      वडा नं…………….               गाउँ/टोल…………..                   फोन नं……….

(३) सेवा पुर्याइने बालबालिकाको संख्याः–

(ख) सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी लिने वा आबद्धता दिने विद्यालयको,

(१) नामः–

(२) ठेगानाः–

(३) फोन नंः–

(ग) प्रस्तावित शिशु विकास केन्द्र÷पूर्व प्राथमिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारहरूः

(१) भवनः

(अ) कोठा                       (आ) कच्ची/पक्की

(इ) केले बनेको                (ई) भाडा/आफ्नै/सार्वजनिक

(२) फर्निचरको विवरणः

(अ)

(आ)

(इ)

(ई)

(३) खेलकूद मैदानको क्षेत्रफलः

(अ) आफ्नै

(आ) भाडामा वा सार्वजनिक

(इ) अन्य

(४) शौचालयको अवस्थाः

(अ) संख्या

(आ) कच्ची/पक्की

(इ) पानीको व्यवस्था भए नभएको

(५) खानेपानीको अवस्थाः

(अ) बोकेर ल्याउने

(आ) धाराबाट प्राप्त

(इ) पर्याप्त/अपर्याप्त

(६) पाठ्यसामग्री के के छन्ः

(अ)

(आ)

(इ)

(ई)

(७) आर्थिक विवरणः

(अ) अचल सम्पत्ति

(आ) चल सम्पत्ति

(इ) अन्य

(८) आम्दानीको स्रोतको व्यवस्था कसरी मिलाइन्छः

(९) अन्य कुनै विवरण भए् उल्लेख गर्नेः

माथि लेखिएको विवरण ठीक छन्झु/ट्टा ठहरेमा कानून बमोजिम सहुँला/बुझाउँला ।

                                                           निवेदकको सहीः–

संस्थाको छाप                                                                  नामः–

ठेगानाः–

मितिः–

संलग्न कागजातः

(१) भवन खेल मैदान सम्बन्धी प्रमाण कागजात र विवरण ।

(२) संंस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र नियमानुसारको नवीकरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

(३) आपसी सहयोग समूहबाट निवेदन गरिएको भए त्यस्तो समूहको बैठकको निर्णय ।

(४) कुनै विद्यालयस“ग आवद्ध गरी सञ्चालन गर्न खोजिएको भए सो विद्यालयको सिफारिस ।