अनुसूची–५ (नियम ५ को उपनियम (४) र नियम ६७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) शिशु विकास केन्द्र/पूर्व प्राथमिक विद्यालय/कक्षा सञ्चालन गर्न दिइने अनुमति

अनुसूची–५ (नियम ५ को उपनियम (४) र नियम ६७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) शिशु विकास केन्द्र/पूर्व प्राथमिक विद्यालय/कक्षा सञ्चालन गर्न दिइने अनुमति

अनुसूची–५

(नियम ५ को उपनियम (४) र नियम ६७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

शिशु विकास केन्द्र/पूर्व प्राथमिक विद्यालय/कक्षा सञ्चालन गर्न दिइने अनुमति

 

श्री……………..गाउँ विकास समिति/नगरपालिका कार्यालय

…………………………………………।

श्री…………………………

…………………………..।

तपाईले/त्यस विद्यालय/संस्थाले शिशु विकास केन्द्र/पूर्व प्राथमिक विद्यालय/कक्षा खोल्ने सम्बन्धमा यस …………………… नगरपालिका/गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा दिनु भएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ र प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६१ अनुसारको पूर्वाधार पूरा गरेको र यस गाउँ विकास समिति/नगरपालिकाको नक्साड्ढनमा परेकोले मिति ……………… देखि शिशु विकास केन्द्र/पूर्व प्राथमिक विद्यालय/कक्षा सञ्चालन गर्न यस समिति/कार्यालयको मिति ……………….. को निर्णय अनुसार अनुमति प्रदान गरिएकोछ ।

                          अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीको–

कार्यालयको छाप                                                                           सहीः

नामः

पदः–

मितिः–

वोधार्थः

श्री जिल्ला शिक्षा कार्यालय

……………..जिल्ला

श्री………………विद्यालय…………….(आवद्धता दिएको भए मात्र)