१५. नियम बनाउने अधिकार

१५. नियम बनाउने अधिकार

१५. नियम बनाउने अधिकार

समितिले यस आदेशको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र त्यस्तो नियमहरू लागू हुनेछ ।