अनुसूची–१ प्रमुख स्टाण्डर्ड तौलहरु

अनुसूची–१ प्रमुख स्टाण्डर्ड तौलहरु

अनुसूची–१
(नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
प्रमुख स्टाण्डर्ड तौलहरुः–

(२) पदार्थः २० किलोदेखि १० मिलिग्राम सम्मको तौलहरु स्टेनलेस स्टीलको हुनेछन् र ५ मिलिग्रामदेखि १ मिलिग्रामसम्मको तौलहरु शुद्ध आलुमिनियमको हुनेछन् ।

(३) २० किलोदेखि १० ग्रामसम्मको तौलहरुमा मिलान गर्ने व्यवस्था हुनेछ । मिलान गर्ने पदार्थको रुपमा सीसा प्रयोग गरिने छैन ।

(४) मान्यता दिइएको हदः– मान्यता दिइएको घटीबढीका हदहरु नेपाल सरकार नाप तौल विभागले निर्धारित गरे बमोजिम हुनेछ । तर, यी हदहरु माध्यमिक स्टाण्डर्डको हदभन्दा घटी हुनेछ ।