अनुसूची–२ माध्यमिक स्टाण्डर्ड तौलहरु

अनुसूची–२ माध्यमिक स्टाण्डर्ड तौलहरु

अनुसूची–२

खण्ड २
माध्यमिक स्टाण्र्डर्ड आयतन नापहरुः–

१. संज्ञाः–
लिटर श्रेणी (लि)                        मिलिलिटर श्रेणी (मिलि)
५                                                             ५००
२                                                             २००
१                                                              १००
५०
२०

२. पदार्थः– माध्यमिक स्टाण्डर्ड आयतन नापहरु माध्यमिक स्टाण्डर्ड तौलहरु तयार गर्न प्रयोग गरिएको निस्तुक भागको का“सबाट ढलान गरी बनाइएका हुनेछन् ।

३. आकारः– (क) ५ लिटरको नाप सिलिन्ड्रिकल हुनेछ र यसको भित्री व्यासको नाप उचाइ बराबर हुनेछ । यसमा दुइवटा हान्डलहरु दाया“बाया“ जडिएको हुनेछ ।

(ख) २ लिटर र सोभन्दा मुनिको नापहरुको आकार माथिको सरह हुनेछन् तर, हान्डलहरु हुने छैनन् ।
(ग) नापहरुको संज्ञा बाहिरी सतहमा अड्ढित गरिएको हुनेछ ।

४. मान्यता दिइएको हदः– मान्यता दिइएको घटी बढीको हदहरु तल दिइएबमोजिमका हुनेछ ।
संज्ञा                      मान्यता दिएको घटीबढीको हद
५ लि.                              २ मिलि
२ ,,                                  १   ,,
१ ,,                                  ०.८ ,,
५०० मिलि                       ०.५ ,,
२०० ,,                             ०.४ ,,
१०० ,,                             ०.३ ,,
५० ,,                              ०.२ ,,
२० ,,                              ०.१ ,,

 

खण्ड ३

माध्यमिक स्टाण्डर्ड लम्बाइ नापः–

१. पदार्थः– ५८ प्रतिशत निक्केल स्टील ।
२. खण्ड (सेक्शन):– ३० मि.मि.× १५ मि.मि. को समकोण चतुर्भुज आकारको अनुप्रस्थ खण्ड भएको हुनेछ । माथिल्लो सतहमा लम्वाइतिर दुइवटा समकोण चतुर्भुज आकारको खाडलहरु हुनेछन् ।

३. जम्मा लम्बाइः– १०३० मिमि
४. रेखाड्ढित लम्बाइः– १०१० मिमि
५. तयारीः– चहकिलो ज्यादै टल्काइएको ।
६. रेखाङ्कितः– सबै लम्बाईमा मिमिमा रेखाड्ढित ।
७. रेखाङ्कनको मोटाइः– ३० माइक्रोन भन्दा कम ५० माइक्रोन भन्दा बढी नभएको ।
८. त्रुटिको हदः– रेखाङ्कनमा मान्यता दिएको सबभन्दा बढी त्रुटि (अ) कुनै दुईवटा सँगसँगैका मिमि चिन्हको बीचमा २५ माइक्रोन र साथै सो त्रुटि कुनै दुई सँगसँगैका सेमी चिन्हको बीचमा पनि २५ माइक्रोनभन्दा बढी नभएको र (आ) १० सेमीभन्दा बढी कुनै दुई चिन्हहरुको बीचमा ५० माइक्रोनभन्दा बढी हुनुहुँदैन ।