परिच्छेद– ११ नक्कल र मिसिल निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद– ११ नक्कल र मिसिल निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

९६.      नक्कल लिन वा फोटो खिच्न पाउनेः मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतमा रहेको मुद्दा मामिला सम्बन्धी  लिखतको नक्कल लिन वा मिसिलमा रहेको कुनै लिखत वा कागजातको फोटो खिच्न पाउनेछ ।

९७.       नक्कलको निमित्त निवेदन दिनेः (१) अदालतमा रहेको कुनै मिसिल संलग्न कुनै लिखतको नक्कल लिन चाहने व्यक्तिले सो लिखतको विवरण र मिति प्रस्‍ट उल्लेख गरी अनुसूची–३ बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची–१५ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) कुनै व्यक्तिले छुट्टाछुट्टै मिसिल संलग्न रहेको लिखतको नक्कल लिनु परेमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ ।

९८.     फोटो खिच्न सम्बन्धित पक्षले नै निवेदन दिनुपर्नेः अदालतमा रहेको मुद्दा मामिला सम्बन्धी कुनै लिखत वा कागजातको फोटो खिच्न चाहेमा मुद्दाको पक्षले नै निवेदन दिनु पर्नेछ ।

९९.     नक्कल  वा  फोटो खिच्न दिनेः (१) नियम ९७ वा ९८  बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा मिसिल रहेको सम्बन्धित  शाखाले  यथाशीध्र नक्कल सारी, सराई वा फोटोकपी गरी अनुसूची–३ बमोजिमको दस्तुर  निवेदकले दाखिला गरेपछि नक्कल दिनु पर्नेछ ।

(२) कुनै लिखत वा कागजातको फोटो खिच्न माग गरेकोमा उही दिन फोटो खिच्न दिइनेछ ।

१००.     प्रमाणित गर्ने अधिकारीः रीतपूर्वकको नक्कल दिँदा सम्बन्धित शाखाको सुपरिटेण्डेण्टले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

१०१.     मुद्दाको मिसिल संरक्षणः (१) मुख्य रजिस्ट्रारको लिखित आदेश बेगर कुनै पनि मुद्दाको मिसिल अदालतको भवनबाट हटाएर अन्यत्र लैजान हुँदैन ।

(२) सम्बन्धित अधिकारीको लिखित आदेश बेगर कुनै मिसिल वा लिखत, न्यायाधीश वा अधिकृत कर्मचारी बाहेक अरूलाई देखाउन हुँदैन ।

१०२.     मिसिल वा लिखत निरीक्षणको लागि अनुमति लिनु पर्नेः (१) अदालतको कुनै मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमतिको लागि दिनको एघार बजेदेखि एक बजेभित्रमा अनुसूची–३ बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची–१६ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित रजिस्ट्रार समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँच गर्दा निवेदनको बेहोरा मनासिब देखेमा सम्बन्धित रजिस्ट्रारले निवेदकको माग बमोजिम मिसिल वा लिखत निरीक्षण गर्न अनुमति    दिनेछ ।

१०३    निरीक्षण गर्नेः (१) निरीक्षण गर्न अनुमति पाएको व्यक्तिले सो आदेशमा जुन दिन वा जति दिनको लागि अनुमति पाएको छ सो दिन वा सो दिनहरूमा दिनको बाह्र बजेदेखि तीन बजेसम्म सम्बन्धित मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) निरीक्षण गर्न अनुमति पाएको व्यक्तिले निरीक्षण गराउने कर्मचारीको रोहवरमा मात्र मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न पाउनेछ ।

१०४.     दर्ता किताबको निरीक्षणः (१) रजिस्ट्रारको लिखित आदेश बेगर तथा दर्ता किताब राख्ने अधिकृतको रोहबर नभई न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार वा सम्बन्धित रजिस्ट्रार वा सहरजिस्ट्रारबाहेक अरू कसैलाई पनि अदालतको कुनै दर्ता किताब निरीक्षण गर्न दिन हुँदैन ।

(२) अदालतको प्रशासनसँग सम्बन्धित गोप्य दर्ता किताब प्रधान न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार बाहेक अरू कसैलाई पनि निरीक्षण गर्न दिनु हुँदैन ।