भाग ५ – श्री ५

भाग ५ – श्री ५

२०. अधिकारको स्रोत श्री ५ः (१) यो संविधानमा “श्री ५” भन्ने शब्दले श्री ५ वडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहका वंशज आर्य संस्कृतिका अनुयायी हिन्दू धर्मवलम्वी गद्दीनसीन श्री ५महाराजाधिराज लाई सम्बोधन गरेको सम्झनु पर्दछ ।

(२) नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको छ र कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार मौसूफबाट निःसृत हुन्छन् । शाह राजवंशको उच्चतम परम्परा अनुसार प्रजाको हित र इच्छाको विचार गरी श्री ५ बाट यो संविधान र तत्काल प्रचलित अन्य कानून बमोजिम स्थापितअंगहरुद्वारा सो अधिकारहरु प्रयोग गरिबक्सिन्छ ।

२०क. समन्वय परिषद्ः (१) दलविहिन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणालीद्वारा सबै नेपालीलाई एकै सूत्रमा गाँसीदेशको सुरक्षा, सुव्यवस्था, शान्ति र न्याय कायम गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता तथाअखण्डताको संरक्षण गरी श्री ५ को कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका, न्याय सम्बन्धी तथा अन्यकार्यप्रणालीमा समन्वय कायम राख्न श्री ५ बाट चाहिबक्सेमा एउटा समन्वय परिषद्को गठनगरिबक्सन सकिबक्सनेछ ।

(२) समन्वय परिषद्को गठन, काम, कर्तव्य र कार्यप्रणाली समेत अन्य आवश्यक विषयमा श्री५ बाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम हुनेछ र यो नियमावलीको पालना भयो भएन भन्ने प्रश्न कुनैअदालतमा उठाउन पाइनेछैन ।

२१. राजगद्दी–उत्तराधिकार सम्बन्धी कानूनः (१) यस संविधानको कुनै कुराले पनि श्री ५ का वंशजहरुकोराजगद्दी–उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून, रीत र परम्परालाई असर पार्ने छैन ।

(२) श्री ५ का वंशजहरुको राजगद्दी–उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने, संशोधन गर्ने रखारेज गर्ने सम्पूर्ण अधिकार श्री ५ मा मात्र रहनेछ ।

२२. राज्यसहायक, राज्यसहायक परिषद्, राजप्रतिनिधि र राज प्रतिनिधि परिषद्ः यस संविधानमा श्री ५ लाईसम्बोधन हुने शब्दले, विषय वा प्रसङ्ग अनुसार अर्को अर्थ नलागेमा, अधिकार पाएको राज्य सहायक वाराज्यसहायक परिषद्लाई र धारा २२ क. बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने राजप्रतिनिधि वा राजप्रतिनिधिपरिषद्लाई पनि जनाउँछ ।

२२क. राजप्रतिनिधि र राजप्रतिनिधि परिषद्ः श्री ५ बाट मौसूफ नेपाल बाहिर रहिबक्सेको अवधि वा कुनैतोकिएको अबधिसम्मको निमित्त लालमोहरले प्रमाणित गरिबक्सेको अधिकार पत्रमा तोकिएको शर्तकोअधीनमा रही मौसूफबाट गरिबक्सने दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न राजप्रतिनिधि नियुक्त गरिबक्सी वाराजप्रतिनिधि परिषद् गठन गरिबक्सी अख्तियार दिन सकिबक्सनेछ । त्यस्तो राजप्रतिनिधि वाराजप्रतिनिधि परिषद्ले अधिकार पत्रमा तोकिएको शर्त तथा परिधि अन्तर्गत रही गरेको कार्य यससंविधानको उद्देश्यका लागि श्री ५ बाट भए सरह मानिने छ ।

२२ख. श्री ५ को झण्डाः चतुरस्त्र आकार, सिम्रिक रङ्गको भूइँ, सेतो किनारा, झण्डाको दण्डीतिरको माथिल्लोकुनामा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार, दण्डीको पल्लापट्टिको माथिल्लोकुनामा बाह्रकोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार, मध्य भागमा पञ्चतत्वको प्रतिक पारेर रखाङ्कन गरिएकोसेतो झण्डा रहेको र सो झण्डाको दण्डीलाई अगाडिको दुबै हातले समाती पछाडिको दायाँ खुट्ठाले दण्डीको फेदलाई आड दिई सम्मुख मुख पारी उभिएको सेतो सिंह भएको परम्परागत झण्डा श्री ५ को झण्डा हो ।