अनुसूची – ३ (नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ३ (नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ३

(ख) ५०० मिग्रादेखि १०० मिग्रासम्मको तौलहरु काँसको (माथिको निस्तुक भागको) पेलेर तयार गरेको पाताबाट बनेका हुनेछन् ।
(ग) ५० मिग्रादेखि १ मिग्रासम्मका तौलहरु व्यावसायिक शुद्ध आलमिनियम पाताबाट तयार गरिएको हुनेछ । सो आलमिनियममा तामा, सिलिकन र फलाम ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन ।

(३) आकारः– (क) २० किलो र १० किलोका ढकहरु सिलिन्ड्रिकल आकारका हुनेछन् र दुई भाग गरी ढालिने छन् जसको माथिल्लो भाग तल्लो भागमा ठीक्क मिल्ने गरी पेचद्वारा कसिने हुनुपर्छ । उचाल्नको लागि माथिल्लो भाग हैण्डल आकारमा ढालिएको हुनुपर्छ । दुवै भागलाई मिलाएपछि पेचद्वारा नचल्ने गरी बन्द गरी त्यसमाथि जाँच गर्ने अधिकारीको टाँचा लगाइनुपर्छ ।

(ख) ५ किलोदेखि २०० ग्रामसम्मका सबै ढकहरु दुई भाग गरी ढालिने छन् र माथिल्लो आधा भाग तल्लो आधा भागमा पेचद्वारा ठीक्क मिल्ने गरी कसिने हुनुपर्छ । उचाल्नको निम्ति माथिल्लो आधा भागमा गट्टा (नव) रहने गरी ढालिएको हुनुपर्छ । मिलाएपछि पेचद्वारा नचल्ने गरी बन्द गरी त्यसमाथि जाँच गर्ने अधिकारीको टाँचा लगाइनुपर्छ ।

(ग) १०० ग्रामदेखि १० ग्रामसम्मको ढकहरु माथि (ख) मा जस्तै हुनेछन् तर, तिनीहरुमा पेचद्वारा बन्द गर्ने कुनै प्रबन्ध हुनेछैन ।
(घ) ५ ग्रामदेखि १ ग्रामसम्मको ढकहरु पूर्णरुपले ठोस हुनेछन् ।

(ङ) ५०० मिलिग्रामदेखि १ मिलिग्रामसम्मको ढकहरु वर्गाकारका हुनेछन् र प्रयोग गर्ने सुविधाको निमित्त एकातिरको छेउको भाग सतह देखि समकोण हुने गरी उठाइएको हुनुपर्छ ।

(च) ढकहरुमा संज्ञा अङ्कित गरिएको हुनुपर्छ ।

(४) मान्यता दिएका त्रुटिहरुः– मान्यता दिइएको त्रुटिको घटीबढीको हद निम्न बमोजिमको हुनेछ ।
मान्यता दिइने त्रुटिहरु

संज्ञा                                                                  घटीबढीमा (मिग्रा)
२० किलो                                                                  २००
१० ,,                                                                         १००
५ ,,                                                                           ५०
२ ,,                                                                           ३०
१ ,,                                                                            २०
५०० ग्राम                                                                   १०
२०० ,,                                                                        ८
१०० ,,                                                                         ६
५० ,,                                                                           ४
२० ,,                                                                            ३
१० ,,                                                                             २
५ ,,                                                                             १.६
२ ,,                                                                             १.२
१ ,,                                                                             ०.८
५०० मि. ग्राम                                                              ०.८
२०० ,,                                                                        ०.४
१०० ,,                                                                         ०.४
५० ,,                                                                           ०.२
२० ,,                                                                           ०.२
१० ,,                                                                           ०.१
५ ,,                                                                             ०.१
२ ,,                                                                             ० .१
१ ,,                                                                            ०.०५

 

खण्ड २
कार्यकारी स्टाण्र्डर्ड ग्राहिता नापहरुः–

१. संज्ञाः–

लिटर श्रेणी (लि.)                                               मिलिलिटर श्रेणी (मिलि)
१०                                                                             ५००
५                                                                                २००
२                                                                                 १००
१                                                                                   ५०
२०
२. पदार्थः– कार्यकारी स्टाण्डर्ड ग्राहिता नापहरु अक्सिजन ग्या“स रहित नरम साधारणतया तन्काउँदा पनि नचुँडिने खालको तामा पाताबाट बनाइनु पर्छ ।

३. आकारः– (१) १० लिटरको कार्यकारी स्टाण्डर्ड ग्राहिता नाप दुवैपट्टि राम्ररी हैण्डल राखिएको सिलिन्ड्रिकल आकारको हुनुपर्छ ।
(२) अरु सबै कार्यकारी स्टाण्डर्ड ग्राहिता नापहरु सिलिण्ड्रिकल आकारका हुनेछन् । तर, तिनीहरुमा हैण्डल चाहि हुनेछैन । हरेक ग्राहिता नापको व्यास र उचाइ करीव करीव बराबर हुनुपर्छ र ग्राहिता नापहरु बलिया बनाइनुपर्छ ।

(३) कार्यकारी स्टाण्डर्ड ग्राहिता नापहरुको संज्ञा बाहिरी सतहमा कुँदिएको हुनुपर्छ ।
(४) कार्यकारी स्टाण्डर्ड ग्राहिता नापको बाहिरी अङ्ग अक्सिडाइज्ड गरेर सतह चिप्लो र कालो पारिएको हुनुपर्छ र भित्री सतहमा राँगले पोत्नुपर्छ ।
(५) हरेक कार्यकारी स्टाण्डर्ड ग्राहिता नापमा खासगरी त्यसैको भरिएको पानीको सतह मिलाउने गरी छानिएका एक एक वटा ऐना हुनुपर्छ र ग्राहिता नापहरु र ती ऐना राम्ररी मखमलले मोरिएको काठको बाकसमा राम्रोसँग राखिएको हुनुपर्छ ।

४. मान्यता दिइने त्रुटिहरुः–

संज्ञा मान्यता दिइने त्रुटिहरुः–                           घटी वा बढीमा (मिलि)
१० लिटर                                                                        ८
५ ,,                                                                                ४
२ ,,                                                                                २
१ ,,                                                                               १.५
५०० मि.लिटर                                                               १.०
२०० ,,                                                                           ०.८
१०० ,,                                                                           ०.६
५० ,,                                                                             ०.४
२० ,,                                                                              ०.२

 

खण्ड ३
कार्यकारी स्टाण्डर्ड लम्बाइ नापः–

१. पदार्थः– कार्यकारी स्टाण्डर्ड नाप शुद्ध निक्केलको (९९ प्रतिशत तर कोवाल्ट नभएको) बनाइनु पर्छ ।
२. आकार र आयामः– स्टाण्डर्ड लम्बाई नाप आयताकार अनुप्रस्थ खण्ड भएको हुनुपर्छ र उक्त अनुप्रस्थ खण्डको आयाम ३० मिमि  १५ मिमि हुनुपर्छ । जम्मा लम्बाइ १०३० मिमि हुनुपर्छ । स्टाण्डर्ड लम्बाई नाप चम्किलो हुनुपर्छ ।

३. (क) रेखाङ्कनः– स्टाण्डर्ड लम्बाई नाप १०१० मिमिसम्म ० रेखाभन्दा १० मिमि अघिदेखि १००० मिमिसम्म रेखाङ्कित गरिनुपर्छ । + १० मिमिदेखि –१० मिमिसम्म हरेक मिलिमिटरमा र १० मिलिमिटरदेखि १००० मिमिसम्म हरेक ५ मिमिमा रेखाङ्कित गरिनुपर्छ ।
(ख) रेखाहरुको चौडाइ ५० देखि ८० माइक्रोनको बीचमा हुनुपर्छ ।
(ग) रेखाहरुको लम्बाइ ।

हरेक मिलिमिटरमा                   ३ मिमि
हरेक ५ मिमिमा                            ५ मिमि
हरेक सेन्टिमिटरमा                     ८ मिमि

४. घटीबढीको हदः– ० मिमिदेखि १००० मिमिसम्ममा सबभन्दा बढी मान्यता दिइने त्रुटि ०.१ मिमि हुनेछ र हरेक सँगैको मिमि ५ मिमि हरेक सेमि र १० सेन्टीमिटरमा ०.०५ मिमि हुनेछ ।

५. अङ्कित गर्ने तरीकाः– स्टाण्डर्ड नापमा बनाउनेको चिन्ह हुनुपर्छ । चिन्ह लगाइएको अङ्क र अक्षरको उचाइ करीब ३ मिलिमिटरको हुनुपर्छ ।
६. टाँचा लगाउने व्यवस्थाः स्टाण्डर्ड नापमा टाँचा लगाउने फुलीको निमित्त तेर्सो परी भित्र गएको प्वाल हुनुपर्छ ।
७. स्टाण्डर्ड नाप टीकको काठको बाकसमा राखिनुपर्छ र ल्याउन लैजान सुविधा हुने गरी बाकसमा हैन्डल पनि हुनुपर्छ ।