१२. शिकारको वार्षिक भाग (कोटा) निश्चित गर्ने

१२. शिकारको वार्षिक भाग (कोटा) निश्चित गर्ने

समय समयको वन्यजन्तुको गणनाको आधारमा तोकिएको अधिकारीले शिकार आरक्षमा वर्षभरी शिकार गरिने वन्यजन्तुको वार्षिक भाग (कोटा) निश्चित गर्नेछन् ।