१३. नेपाल सरकारले अनुज्ञापत्र रद्द गर्न सक्ने

१३. नेपाल सरकारले अनुज्ञापत्र रद्द गर्न सक्ने

नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा कारण देखाई वा नदेखाई जुनसुकै बखत पनि दफा ११ बमोजिम प्रदान गरिएको अनुज्ञापत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।