१५घ. जैविक मार्गको संरक्षण र सम्बद्र्धन

१५घ. जैविक मार्गको संरक्षण र सम्बद्र्धन

(१)नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र भन्दा बाहिरको कुनै क्षेत्रलाई जैविक मार्ग घोषणा गरीसम्बन्धित उपभोक्ता समितिसँग परामर्श गरीसोको संरक्षण र सम्बद्र्धनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(२) जैविक मार्गकोे संरक्षण र सम्बद्र्धन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।