१६. राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको व्यवस्थापन

१६. राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको व्यवस्थापन

राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको उपयुक्त व्यवस्थाको लागि आवश्यक भएमा तोकिएको अधिकारीले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र शिकार गर्न, कुनै प्राकृतिक उपज हटाउन वा अन्य यस्तै आवश्यक कामहरु गर्न सक्नेछ ।