१६क. वनपैदावार तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिने

१६क. वनपैदावार तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिने

राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई तोकिएको वन पैदावार वा अन्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।