१६ग. उपभोक्ता समिति

१६ग. उपभोक्ता समिति

(१) राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र ढलेको रुख, सुकेको काठ, दाउरा र घा“सको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित संरक्षकले स्थानीय निकायस“ग समन्वय गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपद˚ा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक उपभोक्ता समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।